Piątek, 10 Lipca 2020
zbiórki i zgrom.2:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

 ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 30
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr JOLANTA ZACHWIEJA
insp. ds. administracyjnych
 
mgr MAJA MAJEWSKA
kierownik wydziału

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach
  (Dz. U. z 1990r. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.).

ilustracja K T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, inne organizacje, grupy osób.

  ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, które powinno zawierać:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia, adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
  • cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
  • miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
  • określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.
 • Organizator zgromadzenia publicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej 3 dni przed jego zwołaniem, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 8.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl
   
 • Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

     Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.
Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego jest doręczana organizatorowi zgromadzenia w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia organu, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Wójt Gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
• jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,
• odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie od decyzji zakazującej wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Decyzję wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

ilustracja U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.
Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
• organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
• odbywanych w ramach działalności Kościoła katolickiego, innych kościołów lub związków wyznaniowych.

Organ gminy na wniosek organizatora zapewnia w miarę potrzeby i możliwości ochronę policyjną służącą stosownemu przebiegowi zgromadzenia oraz może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
• przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,
•  zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
• przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,
• bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia,
• bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
 

 PDF ilustracja

 19,2 KB

 2.


druk 2
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS