Piątek, 10 Lipca 2020
Wójt:

ilustracja

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
mgr Andrzej Olszewski


Do zakresu zadań wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników urzędu,
 4. wydawanie, w nagłych przypadkach, przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
 5. przygotowywanie projektu budżetu,
 6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. upoważnianie zastępcy, sekretarza, kierowników lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. składanie oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 9. przekazywanie uchwał rady organom nadzoru,
 10. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi wydziałami w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 11. uczestnictwo w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadania wynikającego z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 12. nadzorowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz współpraca z terenowymi organami tej władzy,
 13. udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 14. podejmowanie decyzji dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy,
 15. podpisywanie umów i porozumień w imieniu gminy,
 16. udzielanie odpowiedzi na wnioski składane przez posłów i senatorów oraz interpelacje i zapytania radnych,
 17. gospodarowaniem funduszem płac i innymi funduszami urzędu w ramach uchwalonego budżetu,
 18. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 19. ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie,
 20. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 21. ustalanie zakresów czynności dla zastępcy wójta, skarbnika i sekretarza,
 22. wykonywanie uchwał podjętych przez radę,
 23. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta przepisami prawa i uchwałami rady.

W ramach wykonywanych zadań i podejmowanych czynności wójtowi bezpośrednio podlegają:

 1. z-ca wójta,
 2. skarbnik,
 3. sekretarz,
 4. radca prawny,
 5. Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej,
 6. Komenda Straży Gminnej.
Dokumenty do pobrania:
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS