Piątek, 28 Lutego 2020
Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej:

PRACOWNICY WYDZIAŁU:


Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej należy:

 1. prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym i kartotecznym oraz współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami,
 2. prowadzenie postpowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie wadliwego meldunku,
 3. sporządzanie i aktualizacja wykazów poborowych, wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, informacji o zgonach do Urzędu Skarbowego,
 4. wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności oraz udzielanie informacji o danych osobowych,
 5. wykonywanie zadań związanych z ustawą o ochronie danych osobowych,
 6. prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie oraz sporządzanie spisów w związku z wyborami i referendum w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
 7. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie związanej z tym ewidencji,
 8. zapewnienie prawidłowych warunków pracy bhp i p.poż w urzędzie,
 9. współpraca wydziału z policją, wojskiem, strażą pożarną w zakresie zadań merytorycznych,
 10. wydawanie zezwoleń i nadzór nad zbiórkami publicznymi, zezwoleń na imprezy masowe,
 11. przyjmowanie oświadczeń o organizacji zgromadzeń publicznych oraz sporządzanie decyzji o zakazie ich organizowania,
 12. współpraca z innymi instytucjami w zakresie obsługi cudzoziemców przebywających na terenie RP,
 13. współpraca z polskimi i obcymi urzędami konsularnymi,
 14. współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 15. realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego w tym prowadzenie sprawozdawczości,
 16. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencjonowanie decyzji i zaświadczeń związanych z tą działalnością,
 17. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 18. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do podmiotów posiadających zezwolenie,
 19. obowiązki w zakresie obronności w tym świadczenia na rzecz sił zbrojnych,
 20. obowiązki w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 21. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciw pożarowym w tym wspieranie jednostek OSP,
 22. czuwanie nad realizacją przez jednostki OSP wymogów w sprawie badań kierowców, a także informowanie o możliwościach okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych,
 23. prowadzenie biuletynu informacji publicznej,
 24. opracowywanie planów rozwoju usług teleinformatycznych urzędu dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług przy jednoczesnej minimalizacji kosztów,
 25. wdrażanie oraz stały nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, instalacja oprogramowań, wdrażanie nowych rozwiązań,
 26. zabezpieczenie danych komputerowych  przed dostępem osób nieupoważnionych (nadawanie i aktualizacja haseł),
 27. aktualizacja strony internetowej urzędu,
 28. współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt informatyczny do urzędu w zakresie serwisu i przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu,
 29. prowadzenie nadzoru nad sprzętem nagłaśniającym urzędu,
 30. bieżące przygotowywanie materiałów informacyjnych dla mediów dotyczących wydarzeń w gminie, materiałów informacyjnych, folderów i ulotek oraz uzgadnianie i zamawianie materiałów promujących gminę,
 31. prowadzenie spraw związanych z promocją i wizerunkiem gminy w tym przygotowywanie materiałów informacyjnych, folderów i ulotek oraz uzgadnianie i zamawianie materiałów promujących gminę,
 32. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w podejmowaniu działań mających na celu promocję gminy,
 33. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w konkursach, turniejach,
 34. organizacja i inicjowanie imprez gminnych,
 35. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, rozwojem oraz upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
 36. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 37. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i polityki prozdrowotnej gminy,
 38. realizacja zadań związanych z opieką nad miejscami pamięci narodowej, utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych,
 39. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Przy oznaczaniu akt wydział stosuje symbol „SOiPS

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS