Piątek, 28 Lutego 2020
Komenda Straży Gminnej:

PRACOWNICY WYDZIAŁU


Do Straży Gminnej należy w szczególności:

 1. realizacja uchwał Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Aleksandrów Kujawski
 2. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 3. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, jak również w przypadku naruszenia dóbr osobistych obywateli,
 4. udział w akcjach i szkoleniach,
 5. stale podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 6. bieżące prowadzenie dokumentacji strażnika, sporządzanie notatek z podejmowanych czynności służbowych,
 7. uczestnictwo w odprawach przed rozpoczęciem pracy,
 8. przestrzeganie zasad noszenia munduru i dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny,
 9. przestrzeganie norm kulturalnego zachowania się w czasie pracy i poza nią,
 10. dbałość o dobre imię Straży, powierzony sprzęt i wyposażenie,
 11. terminowe wykonywanie powierzonych zadań.

Przy oznaczaniu akt Straż Gminna stosuje symbol „SG

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS