Środa, 26 Lutego 2020
Wydział Planowania:

PRACOWNICY WYDZIAŁU


Do podstawowych zadań Wydziału Planowania należy:

 1. organizowanie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjmowanie wniosków do planu, badanie spójności rozwiązań planu ze studium, wyłożenie planu do publicznego wglądu oraz podejmowanie innych czynności wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 3. prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. naliczanie opłat planistycznych,
 5. prowadzenie postpowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie ewidencji tych decyzji,
 6. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę albo decyzja wydana została niezgodnie z planem,
 7. wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 8. przygotowywanie projektów postanowień opiniujących zgodność proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie rejestru wydanych postanowień,
 9. przygotowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w czasie procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 10. udział w opracowaniu programów i planów rozwoju gminy, projektów budżetów, sprawozdań oraz współudział w konstruowaniu wniosków do programów unijnych,
 11. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 12. zakładanie książki obiektu budowlanego i przekazywanie ich zarządzającemu,
 13. współpraca ze statystyką państwową,
 14. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji budynków,
 15. wykonywanie czynności związanych z postpowaniem w zakresie podziałów, scalania, rozgraniczania i wywłaszczania nieruchomości oraz ich ewidencjonowanie,
 16. prowadzenie rejestru gruntów, które z mocy prawa przeszły na własność gminy (drogi) oraz ustalanie odszkodowań za w/w grunty,
 17. ustalanie i naliczanie opłat adiacenckich po urządzeniu lub modernizacji drogi lub stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku wybudowania tych urządzeń z udziałem środków z budżetu gminy lub w związku z podziałem nieruchomości,
 18. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i lokalami gminnymi – nabywanie, sprzedaż, oddawanie w użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę oraz podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 19. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 20. komunalizacja mienia skarbu państwa,
 21. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego – gruntów, budynków i budowli,
 22. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
 23. organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości lub oddawanie w wieczyste użytkowanie,
 24. wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
 25. prowadzenie spraw scalania nieruchomości,
 26. wnioskowanie o zmiany w księgach wieczystych,
 27. przygotowywanie dokumentacji do aktów notarialnych,
 28. zlecanie biegłym sporządzenia szacunku nieruchomości,
 29. przeprowadzanie procedury oraz przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć,
 30. wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych dotyczących ochrony środowiska oraz sporządzanie decyzji w granicach kompetencji,
 31. opracowywanie dokumentacji w związku z powołaniem komisji w przypadku wystąpienia strat w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, chorób na roślinach i porażenia roślin przez opryski,
 32. prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych oraz naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
 33. przygotowywanie i realizacja zadań w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 34. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych,
 35. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 36. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
 37. podejmowanie działań w celu ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
 38. prowadzenie spraw związanych z produkują roślinną i zwierzęcą, leśnictwem i łowiectwem,
 39. współpraca z agencjami działającymi na rzecz rolnictwa,
 40. sporządzanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
 41. wydawanie zezwoleń na utrzymanie ras psów uznawanych za agresywne,
 42. sporządzanie i realizacja programów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie,
 43. analiza pod względem merytorycznym oraz finansowym przedsięwzięć oraz inwestycji, które mogą być objęte dotacjami,
 44. pozyskiwanie dla gminy krajowych i zagranicznych dotacji, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 45. współpraca z poszczególnymi wydziałami w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków pomocowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 46. informowanie o programach pomocowych krajowych oraz unijnych,
 47. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Przy oznaczaniu akt wydział stosuje symbol „Pl

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS