Piątek, 10 Lipca 2020
Wydział Organizacyjny:

PRACOWNICY WYDZIAŁU


Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu,
 2. zapewnienie zgodności działania urzędu z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami,
 3. obsługa organizacyjna wójta, zastępcy wójta, sekretarza oraz prowadzenie kancelarii urzędu, a w szczególności:
  a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu,
  b) prowadzenie ewidencji korespondencji,
  c) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i kluczy zapasowych do pomieszczeń,
  d) prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem i odbiorem korespondencji urzędowej z placówki pocztowej,
  e) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
  f) przyjmowanie i kierowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski do wójta, z-cy wójta. sekretarza lub kierownika właściwego wydziału,
 4. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu,
 5. ocena ryzyka zawodowego,
 6. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 7. nadzór nad realizacją uchwał rady, wniosków komisji oraz wniosków i interpelacji radnych,
 8. nadzór i kontrola rozpatrywania petycji, skarg i wniosków obywateli,
 9. zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd,
 10. prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej urzędu,
 11. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach urzędu,
 12. udział w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy oraz budżetu gminy, w ścisłej współpracy ze skarbnikiem,
 13. zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym w materiały biurowe i kancelaryjne,
 14. współpraca z urzędami pracy w sprawie organizowania prac interwencyjnych i publicznych dla osób bezrobotnych z terenu gminy oraz organizowanie staży, praktyk uczniowskich i studenckich,
 15. wykonywanie wyznaczonych zadań z zakresu wyborów, referendum i spisów powszechnych,
 16. prowadzenie zbiorów dokumentów statutowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 17. prowadzenie biura obsługi interesanta obejmującego następujący zakres prac:
  a) obsługa interesantów w zakresie kompleksowych informacji dotyczących
  spraw z zakresu administracji publicznej oraz działalności merytorycznej wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy,
  b) przyjmowanie wniosków, pism, podań oraz udzielanie wszechstronnej pomocy przy wypełnianiu druków i formularzy urzędowych,
 18. obsługa rady, komisji, klubów radnych i radnych, w tym:
  a) przygotowywanie posiedzeń (sesji rady, klubów radnych i komisji rady),
  b) opracowanie materiałów z obrad: uchwał, protokołów, opinii, wniosków oraz przekazywanie ich wójtowi i instytucjom, których dotyczą,
 19. przygotowywanie uchwał rady do przedłożenia wojewodzie, regionalnej izbie obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego,
 20. prowadzenie i udostępnianie do wglądu rejestru i zbioru aktów prawa miejscowego,
 21. prowadzenie rejestrów i zbiorów:
  a) uchwał rady,
  b) interpelacji radnych,
  c) wniosków i opinii,
 22. organizowanie pomocy instruktażowo-szkoleniowej dla radnych,
 23. przygotowywanie korespondencji przewodniczącego rady,
 24. organizacja i udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków przez przewodniczącego rady,
 25. sporządzanie list obecności z sesji rady i posiedzeń komisji w celu naliczenia diet,
 26. zapewnienie powielenia materiałów dla radnych, komisji i ich przesyłanie w ustalonych przez przewodniczącego rady terminach,

Przy oznaczaniu akt pracownik rady stosuje symbol „Br
Przy oznaczaniu akt wydział stosuje symbol „Or

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS