Poniedziałek, 17 Lutego 2020
Wydział Finansowy:

PRACOWNICY WYDZIAŁU


Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy:

 1. przygotowywanie materiałów i informacji do opracowania projektu budżetu i planów finansowych,
 2. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
 3. dokonywanie analiz wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu zapewnienia racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi,
 4. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy,
 5. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej urzędu,
 6. naliczanie plac pracowników urzędu,
 7. prowadzenie ewidencji wartościowej mienia gminy,
 8. obsługa kredytów zaciąganych przez gminę,
 9. prowadzenie obsługi funduszy celowych i dotacji,
 10. obsługa finansowa spraw socjalnych,
 11. organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 12. sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych gminy,
 13. opracowywanie sprawozdań i analiz z wykonania budżetu i planów finansowych oraz przedkładanie wynikających z nich wniosków wójtowi i radzie,
 14. współpraca z regionalna izbą obrachunkowa, izbą skarbową oraz urzędami skarbowymi i bankami,
 15. ustalanie wymiaru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 16. prowadzenie rachunkowości podatkowej, tj. wymiar, pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, zgodnie z ordynacją podatkową,
 17. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z podatkami oraz o dochodowości gospodarstwa rolnego,
 18. prowadzenie bieżącej ewidencji budynków i gruntów w poszczególnych gospodarstwach rolnych oraz jej kontrola,
 19. prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów podatkowych oraz comiesięczne uzgadnianie dochodów z księgowością budżetową,
 20. sporządzanie informacji dotyczących należności podatkowych, nadpłat i zaległości,
 21. bieżąca analiza zaległości podatkowych ich windykacja i egzekucja,
 22. prowadzenie czynności związanych z ewidencją i windykacją niepodatkowych należności gminy,
 23. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie zaniechania w całości lub części poboru podatków z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, a także w sprawie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty i umorzenia zaległości z tytułu tych zobowiązań,
 24. prowadzenie i stałe aktualizowanie ewidencji pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych dla celów podatku od środków transportu,
 25. korespondencja i udzielanie informacji w zakresie podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 26. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej spisu rolnego – aktualizacja działek rolnych na terenie gminy,
 27. wykonywanie zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
 28. prowadzenie rozliczeń w zakresie gospodarki odpadami,
 29. ewidencja i rozliczanie Funduszu Soleckiego.
 30. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Przy oznaczaniu akt wydział stosuje symbol „Fin

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS