Piątek, 10 Lipca 2020
Wydział Inwestycji:

PRACOWNICY WYDZIAŁU


Do podstawowych zadań Wydziału Inwestycji należy:

 1. podejmowanie działań mających na celu zaopatrzenie gminy w energię elektryczną, cieplną, gaz,
 2. planowanie i realizacja zadań dotyczących budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych, placów, chodników, parkingów (pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i uzgodnienia projektu),
 3. zarzadzanie drogami gminnymi,
 4. prowadzenie ewidencji dróg gminnych, mostów, przepustów,
 5. naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 6. określanie szczegółowego korzystania z dróg w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 7. współpraca z zarządem dróg wojewódzkich, powiatowych w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez teren gminy,
 8. organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw z zakresu porządku i bezpieczeństwa na drogach,
 9. organizowanie odbiorów końcowych inwestycji realizowanych przez gminę,
 10. wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam w pasie dróg gminnych,
 11. prowadzenie spraw w zakresie uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych,
 12. prowadzenie spraw związanych z melioracjami gminnymi,
 13. planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań w zakresie budowy i remontów wodociągów i kanalizacji,
 14. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę i kanalizację, nadzór nad eksploatacją wodociągów i kanalizacji gminnych,
 15. prowadzenie nadzoru budowlanego i inwestycyjnego w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych prowadzonych przez urząd,
 16. nadzór techniczny w zakresie gospodarki komunalnej prowadzonej przez urząd,
 17. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie robót publicznych na terenie gminy, w tym prac finansowanych lub współfinansowanych przez powiatowy urząd pracy,
 18. prowadzenie spraw związanych z remontami zasobów mieszkaniowych gminy,
 19. wytwarzanie i przekazywanie informacji z zakresu pracy wydziału do BIP i strony
  internetowej urzędu,
 20. współpraca z sołectwami w zakresie realizacji zakupów dokonywanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
 21. kompleksowa obsługa urzędu w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w tym:
  a) prowadzenie rejestru zamówień i umów,
  b) weryfikacja wniosków przetargowych przygotowanych przez wydziały urzędu,
  c) udział w komisjach przetargowych,
  d) sporządzanie i przesyłanie ogłoszeń do publikacji w BIP, i mieszczanie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń, przygotowywanie siwz, sporządzanie protokołów z postępowań,
 22. gromadzenie i archiwizacja dokumentacji przetargowej,
 23. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Przy oznaczaniu akt wydział stosuje symbol „In

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS