Wtorek, 14 Lipca 2020
Świetlice wiejskie:

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski  od 01 maja 2015 r. obowiązują nowe zasady wynajmowania sal/ świetlic wiejskich.

Bezpłatnie ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia można korzystać na cele:
1) ·gminne, takie jak zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Aleksandrów Kujawski, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie,
2) ·imprezy i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski organizowane przez instytucje publiczne;
3) ·bezpłatne badania i spotkania z mieszkańcami w zakresie zdrowia, finansowane ze środków publicznych;
4) ·kursy i szkolenia nieodpłatnie organizowane dla mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski;

Świetlice wiejskie mogą być wynajmowane odpłatnie przez:
a) ·podmioty trzecie (osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty) w czasie, w którym nie są wykorzystywane dla celów gminnych w szczególności na cele:
  - organizowania spotkań,
  - debat,
b) ·członków organizacji pozarządowych
c) ·mieszkańców w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych, tj. imprezy sportowe, kulturalne, okolicznościowe, warsztaty, szkolenia, sportowo-rekreacyjne, pokazy, zabawy, imprezy rozrywkowe, pikniki rodzinne

W celu wynajęcia świetlicy należy:
1) wypełnić wniosek stanowiący załącznik Nr 2 do Regulaminu;
2) wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowanym wynajęciem;
3) na wniosku uzyskać opinię Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczącą terminu planowanego wynajęcia;
4) zawrzeć umowę z Gminą Aleksandrów Kujawski określającą szczegółowe zasady wynajmu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania ze świetlicy;
5) dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy czynszu z tytułu najmu świetlicy na 4 dni przed planowanym wydarzeniem;
6) zgłosić się do gospodarza świetlicy w celu przejęcia wynajętego obiektu.

Zainteresowani wynajmem muszą złożyć do Urzędu Gminy stosowny wniosek, którego wzór określony został w Zarządzeniu – po uzgodnieniu z gospodarzem świetlicy, który składa odpowiednią adnotację na wniosku.
Jeżeli wynajęcie jest nieodpłatne strony – wynajmujący i gospodarz świetlicy – sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania pomieszczeń i wyposażenia (wg wzoru) przed i po użyczeniu.
Z kolei najmujący odpłatnie podpisują stosowną umowę najmu z Gminą Aleksandrów Kujawski, której wzór również określony został w Zarządzeniu. Następnie przekazanie i zwrot pomieszczeń oraz wyposażenia świetlicy odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, spisanego pomiędzy najmującym i gospodarzem świetlicy.
 W przypadku powstania szkód lub strat gospodarz świetlicy i wynajmujący sporządzają odpowiedni protokół wg określonego wzoru. Po oszacowaniu strat najemca winien je niezwłocznie pokryć.
 

Osoby korzystające ze świetlicy są odpowiedzialne za ład i porządek w świetlicy i na terenie do niej przyległym. Są zobowiązana zwrotu przedmiotu najmu z chwilą jego ukończenia, bez dodatkowych wezwań, uprzątniętego i w stanie nie pogorszonym.
Najmujący jest materialnie odpowiedzialny za powierzone pomieszczenia oraz znajdujące się w nich urządzenia i wyposażenie, a w przypadku powstania zniszczeń lub strat jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego lub całkowitego pokrycia kosztów usunięcia zniszczeń.

Więcej w Zarządzeniu …

Wykaz świetlic

Gmina Aleksandrów Kujawski posiada w swym zasobie 18 Świetlic Wiejskich w tym (2 remizy OSP i GOK), które oprócz miejsca spotkań środowisk lokalnych i imprez integrujących mieszkańców są również wynajmowane odpłatnie na publiczne imprezy towarzyskie.

Gmina systematycznie inwestuje w polepszanie stanu technicznego świetlic i terenów zieleni wokół nich. Prawie wszystkie świetlice posiadają zaplecze kuchenne. W przypadku zainteresowania wynajęciem Świetlicy Wiejskiej należy skontaktować się z gospodarzem – opiekunem świetlicy i ustalić szczegóły związane z wynajęciem. W tym celu podajemy poniżej dane kontaktowe do gospodarzy – opiekunów świetlic na terenie Gminy:

Wykaz świetlic działających na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz  spis  telefonów do gospodarzy świetlic

WYKAZ ŚWIETLIC DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ORAZ  SPIS  TELEFONÓW DO GOSPODARZY ŚWIETLIC 


1.  Białe Błota -
GRZEGORZ BRATKOWSKI   54 282 35 80

2.  Grabie -
STANISŁAW JAKUBCZAK        54 282 13 08

3.  Łazieniec -
BOŻENA KŁOS             694 911 519

4.  Ośno -
MAGDALENA CIEŚLEWICZ      669 216 760

5  Otłoczyn -
KAMILA DRZEWUCA       888 372 053

6.  Plebanka  -
MAREK BUSZKA            54 282 63 29

7.  Poczałkowo - 
STANISŁAW ŚWIĄTKOWSKI 54 282 06 47

8.  Podgaj - 
ANNA GRABOWSKA            531 397 660

9. Przybranowo -
MICHAŁ KURACZYK       696 459 754

10. Przybranówek -
BONIFACY BURMISTRZAK 665 978 761

11. Rożno-Parcele -
GRAŻYNA KUBISIAK    664 338 908

12. Rudunki (Nowa Wieś) -
JERZY SZTYLER 510 270 044

13. Służewo/GOK -
MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA 54 282 00 14

14. Wilkostowo -
GRZEGORZ KARASIŃSKI    660 445 537

15. Wołuszewo -
HALINA ZAKRZEWSKA       883 771 923

16. Zduny -
ZENON ZAREMBA               54 282 12 29

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Stawki czynszu

Umowa

Wniosek

Protokół

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS