Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
środowisko karta3:

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

 ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 26
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr. MALWINA ANDRUSIAK
insp. ds. ochrony środowiska

inż. SZYMON BRZEZIŃSKI
insp. ds. budownictwa

mgr. MARCIN ŁUKOWSKI
insp. ds. obrotu ziemią i gospodarki komunalnej


e-mail: malwina.andrusiak@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Art. 83 ust. 1, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004 nr 228, poz. 2306), obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (MP 2011 nr 95, poz. 963).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wniosek;
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z KW;
 • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;
 • dowód opłaty za ewentualne upoważnienie.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 12.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Za ewentualne upoważnienie 17,00 zł
   
  OPŁATA ADMNISTRACYJNA
  1. Naliczanie opłat za wycinkę drzew na 2012 rok:
  stawka w zł za 1 cm obwodu drzewa x obwód pnia drzewa x współczynnik różnicujący stawkę

Rodzaje, gatunki
i odmiany drzew

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm

Współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

przy obwodzie wyrażonym w cm

do 25

26-50

51-100

101-200

201-300

301-500

501-700

> 700

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew

 

12,8

 

1,00

 

1,51

 

2,37

 

3,70

 

5,55

 

7,77

 

10,00

 

12,96

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata
i omszona

 

34,81

 

1,00

 

1,51

 

2,37

 

3,70

 

5,55

 

7,77

 

10,00

 

12,96

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon
z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni
i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gat. i odmiany), sosna (pozostałe gat. i odmiany), żywotnik (wszystkie gat.), platan klonolistny, wiąz, cyprysik

 

84,67

 

1,00

 

1,51

 

2,37

 

3,70

 

5,55

 

7,77

 

10,00

 

12,96

Jodła (pozostałe gat. i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew

 

319,4

 

1,00

 

1,51

 

2,37

 

3,70

 

5,55

 

7,77

 

10,00

 

12,96

Stawki za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż w/w, ustala się jak dla drzew
o podobnej wartości przyrodniczej.
2. Naliczanie opłat za wycinkę krzewów:
ilość m2 powierzchni pokrytej krzewami x 236,60 zł
3. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
- na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
- które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
- w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
- które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
- z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
- które obumarły lub nie rokują szans na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
- topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
- jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
- z grobli stawów rybnych;
- jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Do 30 dni.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia  doręczenia stronie.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
 2. Nie stosuje się przepisów m.in. dla drzew i krzewów:
  - w lasach;
  - owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w przyrody;
  - na plantacjach drzew i krzewów;
  - których wiek nie przekracza 10 lat;
 3. Podanie nr telefonu przyspieszy uzgodnienie terminu wizji lokalnej.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 

 PDF ilustracja

 144 KB

 2.


Oświadczenie 

 PDF ilustracja

 134 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS