Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
środowisko karta2:

Wydanie zezwolenia na uprawę maku

 ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 26
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr. MALWINA ANDRUSIAK
insp. ds. ochrony środowiska
 
e-mail: malwina.andrusiak@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Art. 46 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku niskomorfinowego i konopii włóknistej oraz rejonizacji tych upraw.

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • Wniosek na wydanie zezwolenia na uprawę maku
 • Wypis z rejestru gruntów oznaczający numer działki ewidencyjnej, na której prowadzona będzie uprawa.
 • Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Wojewody na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.
 • Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 30 zł – za wydanie decyzji o zezwoleniu na uprawę maku.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 11.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • 30 zł – za wydanie decyzji o zezwoleniu na uprawę maku

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Do 30 dni.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia  doręczenia stronie.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     Zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w razie naruszenia warunków uprawy maku, określonych w decyzji.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek na wydanie zezwolenia na uprawę maku
 

 PDF ilustracja

 29,0 KB

 2.


druk 2 
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS