Sobota, 15 Sierpnia 2020
środowisko karta1:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 26
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr. MALWINA ANDRUSIAK
insp. ds. ochrony środowiska
 
e-mail: malwina.andrusiak@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się (art. 74 ust. 1)
  – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69
   KARTĘ INFORMACYJNĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA;
  – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - KARTĘ INFORMACYJNĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA;
 • Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  - w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku – dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku – dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej;
 • Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c.:
  1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
  1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
  205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierające dane, o których mowa w art. 3 ust. pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane, takie jak:
  a) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
  b) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,
  c) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia),
  d) ewentualne warianty przedsięwzięcia,
  e) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów , paliw oraz energii,
  f) rozwiązania chroniące środowisko,
  g) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  h) możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko,
  i) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko spełniający wymogi art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy (w trzech egzemplarzach, wraz    z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych).

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 11.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • 205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 17 zł – za udzielenie pełnomocnictwa

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Do 30 dni.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia  doręczenia stronie.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     ..

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 PDF ilustracja

 51,3 KB

 2.


druk 2 
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS