Sobota, 15 Sierpnia 2020
Spotkania informacyjno - organizacyjne:

 ilustracjaPoniżej przedstawiamy informację o terminach spotkań

1.  Gmina Aleksandrów Kujawski zaprasza Mieszkańców w  dniu 28 października 2015 roku o godzinie 16:30 w sali 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski do udziału w spotkaniu dotyczącym programu PROSUMENT.

Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł staniesz się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie z promieniowania słonecznego, wiatru, biomasy.
Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Beneficjentami końcowymi programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.
Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
• kolektory słoneczne
• panele fotowoltaiczne
• źródła ciepła opalane biomasą,
• domowe piece na biomasę zaspokajające zapotrzebowanie na energię cieplną
• systemy fotowoltaiczne,
• małe elektrownie wiatrowe dostarczające energię elektryczną,
• oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie jako układy kogeneracyjne mogą produkować równocześnie prąd i ciepło),

Finansowane instalacje
Program „Prosument” przewiduje finansowanie zakupu i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Projekt obejmuje również wymianę istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Dofinansowanie obejmuje budynki mieszkalne jedno- lub wielorodzinne będące własnością osób prywatnych lub zarządzane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Zasady udzielania finasowania
W ramach wsparcia realizacji programu planowane jest dofinansowanie instalacji z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski. Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosić będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.
Kwota dotacji jest zależna od zastosowanego rozwiązania. Do końca 2016 roku dofinansowanie wynosi:
• 20% dla instalacji do produkcji ciepła oraz
• 40% dla instalacji produkujących energię elektryczną.
Od 2017 kwota dotacji będzie wynosić:
• 15% dla instalacji do produkcji ciepła oraz
• 30% dla instalacji produkujących energię elektryczną.
Pożyczki będą udzielane maksymalnie na 15 lat z oprocentowaniem 1%. Spłaty pożyczki dokonuje wyłącznie właściciel budynku mieszkalnego, na którym zainstalowana będzie mikroinstalacja. Zasady spłaty pożyczki zostały określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie "Prosument" - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w zależności od beneficjenta i rodzaju przedsięwzięcia będzie wynosiła od 100 do 500 tys. zł.

Obowiązki gminy
Całość inwestycji będzie realizowana przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Gmina odpowiedzialna będzie za:
• przyjmowanie deklaracji od Mieszkańców,
• złożenie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW,
• wyłonienie wykonawcy projektu technicznego, w którym m. in. zostanie wyceniony koszt  indywidualnej instalacji fotowoltaicznej,
• wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który dostosuje instalację wewnętrzną oraz dostarczy i zainstaluje systemy fotowoltaiczne,
• nadzór inwestorski,
• odbiory końcowe,
• rozliczenie finansowe projektu
Każda gmina przed przystąpieniem do programu będzie musiała podpisać umowy wstępne z właścicielami budynków mieszkalnych lub zarządcami budynków wielorodzinnych, zainteresowanych montażem mikroinstalacji.
Szczegóły Programu zostaną przedstawione na spotkaniu.

2. spotkanie organizowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”
w sali 121 (I piętro) Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawki - 4 luty 2016 roku o godz. 16.00

- Na spotkaniu omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące kosztów realizacji zadania. Ponadto zostaną przedstawione Państwu umowy przedwstępne. Istotą programu PROSUMENT jest wsparcie budowy mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, przede wszystkim na własne potrzeby. Zasady programu są spójne i uzupełniają istniejące regulacje prawne w tym zakresie. Aby zostać prosumentem należy podpisać umowy przedwstępne z Gminą Aleksandrów Kujawski, bez których nie będzie możliwe złożenie wniosku o dotację do NFOŚiGW/WFOŚiGW.

 

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS