Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Rekrutacja uczestników:

     Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariatach szkół gimnazjalnych. Osobami do kontaktów w trakcie procesu rekrutacji są p. Małgorzata Wdowczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Stawkach oraz p. Elżbieta Stelwach – dyrektor Zespołu Szkół w Służewie.

     Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 17 lutego 2014r. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2014r., oraz od 01 września do 19 września 2014r.
Niezbędne dokumenty rekrutacyjne, należy złożyć w sekretariatach szkół.

Dokumenty rekrutacyjne, oraz niniejszy Regulamin rekrutacji  dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych:

PRZEBIEG I KRYTERIA REKRUTACJI

 1. Rekrutacja uczestników projektu składa się z następujących etapów:
  1) przygotowanie, rozpoczęcie i realizacja działań rekrutacyjnych w celu wyłonienia grupy docelowej,
  2) przygotowanie kwestionariuszy zgłoszeniowych oraz pozostałych druków potrzebnych na etapie rekrutacji,
  3) przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa,
  4) wyłonienie uczestników zajęć,
  5) stworzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników zajęć.
 2. Do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych mogą zakwalifikować się w pierwszej kolejności uczniowie z ocenami niedostatecznymi/dopuszczającymi i dostatecznymi (uczniowie słabi w nauce) lub z najniższą średnią ocen z określonych przedmiotów uzyskaną podczas ostatniej klasyfikacji końcowej oraz uczniowie z celującymi, bardzo dobrymi lub z najwyższą średnią ocen z określonych przedmiotów uzyskaną podczas ostatniej klasyfikacji końcowej (uczniowie uzdolnieni). Z tym, że:
  1) W przypadku uczniów słabych - w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych ocen, o kolejności na liście rankingowej decyduje niższa średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.
  2) W przypadku uczniów uzdolnionych - w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych ocen o kolejności na liście rankingowej decyduje wyższa  średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.
  3) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych ocen, na zajęcia będą kwalifikowani uczniowie, którzy otrzymują stypendium socjalne i/lub mają wskazania do zajęć wyrównawczych i posiadają opinie/orzeczenie PPP.
 3. Do uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii, biologii, chemii, informatyki i fizyki pierwszeństwo mają uczniowie, którzy uzyskali z objętych zajęciami przedmiotów, oceny niedostateczne i dopuszczające podczas ostatniej klasyfikacji, a następnie uczniowie z ocenami dostatecznymi.
 4. Ponadto pierwszeństwo  udziału w projekcie mają uczniowie:
  1) status: uczniowie gimnazjum w Stawkach i Służewie,
  2) rekomendacja wychowawcy i nauczyciela danego przedmiotu,
  3) wyniki w nauce (zagrożenia, uzdolnienia).
 5. Stosownie do zajęć realizowanych w ramach projektu:
  1) w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych – uczniowie z trudnościami w nauce i brakami z wcześniejszego etapu edukacyjnego i/lub posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce, uczniowie osiągający niskie wyniki w poszczególnych przedmiotach,
  2) w zajęciach z realizacji ścieżek edukacyjnych – dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz mających problemy w nauce a wsparcie dostosowane jest do specyficznych potrzeb tej grupy, wykazujących chęć uczestniczenia w różnych kołach zainteresowań chcący podnosić poziom swojej wiedzy i rozwoju wykazujących uzdolnienia i zainteresowania,
  3) w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu ICT, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz mających problemy w nauce a wsparcie dostosowane jest do specyficznych potrzeb tej grupy, wykazujących chęć uczestniczenia w różnych kołach zainteresowań chcący podnosić poziom swojej wiedzy i rozwoju wykazujących uzdolnienia i zainteresowania,
  4) zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego i opieki psychologiczno-pedagogicznej – dla wszystkich uczniów klas II gimnazjum, mających problem z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, etapem dalszej nauki.
 6. Po przeprowadzonej rekrutacji uczniowie zakwalifikowani do uczestnictwa w programie zostaną powiadomieni indywidualnie przez dyrektorów szkół. Listę rankingową układa się według kryteriów rekrutacji zapisanych w niniejszym paragrafie.
 7. Uczniowie, którzy nie zostali z braku miejsc zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. Przyjęcie nowych uczestników do projektu będzie możliwe, jeśli z usprawiedliwionych przyczyn  któryś z uczestników zrezygnuje z udziału w projekcie lub z innych przyczyn zostanie skreślony z listy.
 8. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: koordynator  projektu, asystent koordynatora projektu, oraz dyrektor Gimnazjum w Stawkach i dyrektor Gimnazjum w Służewie będący asystentami dla danej szkoły gimnazjalnej.
 9. Nabór na zajęcia kończy się po przyjęciu odpowiedniej liczby kwalifikujących się uczniów.
 10. Rekrutacja odbywać się będzie na terenie szkół.
 11. Komisja Rekrutacyjna w terminie określonym w § 5 pkt 2 Regulaminu, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych. Następnie Komisja ustala listę rankingową.
 12. Na podstawie złożonych deklaracji Komisja Rekrutacyjna ustala listy osób zakwalifikowanych do udziału w danych zajęciach oraz listę rezerwową.
 13. W przypadku małej ilości zgłoszeń rekrutacja będzie prowadzona do momentu rozpoczęcia zajęć.
 14. Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową mogą, na swój wniosek i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, uczestniczyć w zajęciach jako wolni słuchacze wraz z uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu. Wolni słuchacze mają pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie w przypadku skreślenia z listy uczestnika w trybie określonym w § 8 regulaminu.
 15. Terminy określone w procesie rekrutacji mogą ulec zmianie za zgodą Koordynatora Projektu.

CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ


ilustracja


Projekt Inwestujemy w edukację współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS