Sobota, 15 Sierpnia 2020
Rekrutacja:

II nabór - grupa rezerwowa dla projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”

Zarządzenie Nr 18/2015 - plik PDF


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”

Numer projektu: POIG.08.03.00-04-422/13
Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-04-422/13-00
w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. Postanowienia ogólne
§ 1

     Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Beneficjentów ostatecznych do Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”
 2. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Gminę Aleksandrów Kujawski.
 3. Beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

§ 3

 1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” realizowany jest przez Gminę Aleksandrów Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
 2. Celami głównymi Projektu są:
  • zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności,
  • zapewnienie dostępu do Internetu i zakup sprzętu komputerowego dla 16 jednostek podległych Beneficjentowi.
 3. Projekt będzie obejmował następujące typy działań:
  1) Promocja i informacja,
  2) Zakup i przekazanie beneficjentom ostatecznym komputerów wraz z podstawowym oprogramowaniem.
  3) Szkolenia dla beneficjentów ostatecznych.
 4. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel. 54 282 20 31.

II. Warunki uczestnictwa w Projekcie
§4

 1. Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać:
  1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
  2) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
  3) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
  4) Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowanym przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.
 2. Beneficjenci, o których mowa w § 4 pkt. 1 muszą spełniać następujące warunki:          
  1) Spełniać minimum jeden z warunków określonych w § 4 pkt 1 ppkt 1-4.
  2) Posiadać miejsce  zamieszkania na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.
  3) Nie posiadać komputera i dostępu do Internetu.
  4) Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

III Proces rekrutacji
§ 5

 1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo:
  1) Pierwszy etap obejmować będzie nabór prowadzony przez Komisję Rekrutacyjną składającą się m.in z pracowników Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej grupy potencjalnych Beneficjentów ostatecznych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski, spełniających kryteria określone w § 4.
  2) Drugi etap obejmować będzie:
  a) weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w § 4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych,
  b) utworzenie Listy Beneficjentów ostatecznych oraz Listy Rezerwowej,
  c) poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w Projekcje i podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie z Beneficjentami ostatecznymi Projektu.
 2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 150 Beneficjentów Ostatecznych.
 3. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec gminy Aleksandrów Kujawski, rodzic lub opiekun prawny ucznia dostarczając do dnia 21.11.2014 r.  dokumenty rekrutacyjne stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:
  1) Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu),
  2) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z kserokopią dowodu osobistego,
  3) Oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (załącznik nr 3 do regulaminu)
  4) Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym - dot. osób niepełnosprawnych,
  5) Opinię o udzielanych stypendiach socjalnych - dot. dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (załącznik nr 4 do regulaminu),
  6) Zaświadczenie z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawski potwierdzające korzystanie ze świadczeń rodzinnych (załącznik nr 5 do regulaminu)
  7) Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (załącznik nr 6 do regulaminu)
  8) Oświadczenie o wysokości dochodów (załącznik nr 7 do regulaminu)
  9) Zaświadczenie o wynikach w nauce dzieci i młodzieży szkolnej (załącznik nr 8 do regulaminu)
 4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

Wypełniony i podpisany przez Osobę Zgłaszaną lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica bądź opiekuna prawnego Formularz zgłoszenia do projektu, deklarację oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie od 28.10.2014 r. do 21.11.2014 r. w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Biuro Obsługi Klienta lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.  W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. 
 

5. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy uzupełnić najpóźniej w ostatnim dniu   rekrutacji. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
6. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
7. O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie i telefonicznie. 

IV Proces wdrażania projektu
§ 6

Beneficjent ostateczny lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic bądź opiekun prawny podpisze umowę użyczenia, w której zobowiąże się m.in. do:

1) nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania przez okres 6 lat liczonego od daty przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, oraz zobowiąże się do pokrywania kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy ww. zestawu komputerowego;
2) użytkowania przekazanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności sprzecznej z przepisami prawa;
3) dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu, a w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora Projektu zwrotu kosztów koniecznych napraw lub zakupu nowego sprzętu;
4) niezbywania i nieobciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich, a w przypadku jego zbycia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora Projektu zwrotu kosztów zakupu nowego sprzętu;
5) udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora Projektu w celu jego serwisowania i modernizacji, udziału w działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Realizatora Projektu;
6) uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu.

V Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
§ 7

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Uczestnika w Projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.
 3. Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie.
 4. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.
 5. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta ostatecznego z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

VI Pozostałe postanowienia
§8

 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu.
 2. Gmina Aleksandrów Kujawski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie.
 5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w odrębnej umowie.


   Z A Ł Ą C Z N I K I
 


  ilustracja Załącznik Nr1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

  ilustracja Załącznik Nr2 - Formularz zgłoszeniowy do projektu.

  ilustracja Załącznik Nr3 - Oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

  ilustracja Załącznik Nr4 - Opinia o udzielonych stypendiach socjalnych.

  ilustracja Załącznik Nr5 - Zaświadczenie o wsparciu z systemu świadczeń rodzinnych.

  ilustracja Załącznik Nr6 - Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.

  ilustracja Załącznik Nr7 - Oświadczenie o wysokości dochodów.

  ilustracja Załącznik Nr8 - Zaświadczenie o wynikach w nauce dzieci i młodzieży szkolnej.

  ilustracja Regulamin rekrutacji.

  ilustracja  Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.
 

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w projekcie
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”

Numer projektu: POIG.08.03.00-04-422/13
Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-04-422/13-00
w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, utworzenie Listy Beneficjentów oraz Listy Rezerwowej oraz przygotowanie umów użyczenia z beneficjentami (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
 2. Przewodniczący Komisji organizuje i nadzoruje prawidłowy przebieg procesu rekrutacji beneficjentów ostatecznych oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji.
 3. W sytuacjach spornych decyduje głos przewodniczącego.
 4. Osoby powołane do Komisji są zobowiązane do zachowania bezstronności i rzetelności w dokonywaniu wyboru beneficjentów ostatecznych projektu. Członkowie Komisji nie mogą być związani z beneficjentami ostatecznymi projektu stosunkiem służbowym lub osobistym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
 5. Członkowie Komisji są zobowiązani do podpisania deklaracji bezstronności i poufności, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 3 członków Komisji.
 7. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu.

Ocena formalna
§ 2

 1. Oceny formalnej dokonuje się przy pomocy karty oceny dokumentów rekrutacyjnych (załącznik nr 3 do regulaminu – część A). Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności dokumentów i spełnieniu kryterium formalnych.
 2. Dokumenty rekrutacyjne każdej osoby oceniane są przez 1 osobę wskazaną przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej spośród członków komisji obecnych na posiedzeniu.
 3. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach rekrutacyjnych, utrudniających ich ocenę dopuszcza się możliwość dokonania korekty przez wnioskodawcę na dokumentacji rekrutacyjnej. Kierownik projektu zwraca się telefonicznie do uczestnika projektu z prośbą o dokonanie w ciągu 3 dni roboczych stosownej korekty lub uzupełnienia dokumentów pod rygorem odrzucenia wniosku z procesu rekrutacji.
 4. W przypadku uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w wymaganych terminie komisja rekrutacyjna na najbliższym posiedzeniu dokonuje oceny dokumentów rekrutacyjnych.
 5. Wniosek uczestnika projektu, który spełnia wszystkie kryteria formalne zostaje zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna
§ 3

 1. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy karty oceny dokumentów rekrutacyjnych (załącznik nr 3 do regulaminu – część B).
 2. W przypadku stwierdzenia błędów w treści dokumentów rekrutacyjnych utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość dokonania korekty przez wnioskodawcę na dokumentacji rekrutacyjnej. Kierownik projektu zwraca się telefonicznie do uczestnika projektu z prośbą o dokonanie w ciągu 3 dni roboczych stosownej korekty lub uzupełnienia dokumentów pod rygorem odrzucenia wniosku z procesu rekrutacji.
 3. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana zgodnie z zapisami w §4 ust. 1, ust. 2 oraz w dalszej kolejności ust.4 niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku wątpliwości oceniającego co do zawartości merytorycznej, dokumenty poddawane są dodatkowej ocenie innego członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji, a ostateczna wysokość punktów będzie stanowiła średnią arytmetyczną obu ocen.
 5. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej komisja sporządza listę 150 beneficjentów uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów.
 6. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wsparcia, a które nie zdołały zająć miejsca na Liście Beneficjentów, umieszczone zostaną na Liście Rezerwowej.
 7. Lista Beneficjentów oraz Lista Rezerwowa zostaną przedłożone Wójtowi Gminy do akceptacji.
 8. O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie.

Kryteria ocen
§4

 1. Komisja przyznaje punkty według kryteriów:
  a) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
  b) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  c) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
  d) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
  e) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1 299,07 zł),
 2. Warunki weryfikujące udział w projekcie:
  a. w przypadku grupy określonej w ust. 1, pkt. a, b, c, e:
  1) Liczba dzieci w gospodarstwie domowym:
  • jedno dziecko w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) – 1 punkt,
  • dwoje dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) – 2 punkty,
  • troje i więcej dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) – 3 punkty,
  2) najwyższa średnia ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego spośród dzieci i młodzieży uczącej się w danym gospodarstwie domowym:
  Średnia równa i wyższa niż 4.0 – 1 punkt
  Średnia równa i wyższa niż 4.5 – 2 punkty
  Średnia równa i wyższa niż 5.0 – 3 punkty
  b. w przypadku grupy określonej w ust. 1 pkt. d:
  1) gospodarstwa domowe, które mają na utrzymaniu dziecko lub młodzież niepełnosprawną z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub orzeczeniem równoważnym – 3 punkty,
  2) osoby dorosłe z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym – 2 punkty,
  3) osoby dorosłe z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym – 1 punkty.
 3. Z grupy beneficjentów ostatecznych wyklucza się gospodarstwa domowe, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 4. Dalsza weryfikacja ubiegających się, którzy otrzymali taką samą ilość punktów, będzie odbywała się w oparciu o kryterium dochodu, gdzie ubiegający się osiągnie mniejszy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego będzie miał pierwszeństwo. W  dalszej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków.
 5. Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać jeden zestaw komputerowy z dostępem  do Internetu.
 6. Ocena spełnienia wymaganych kryteriów określonych w ust. 1 i 2 odbywa się na  zasadzie przyznania punktów.

Protokół z posiedzenia
§ 5

 1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 2 i 3 niniejszego regulaminu sekretarz komisji sporządza protokół z posiedzenia komisji z wykazem załączników, który zawiera:
  1) Określenie terminu i miejsca posiedzenia,
  2) Informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu komisji,
  3) Liczby ocenionych formularzy zgłoszeniowych,
  4) Inne istotne elementy postępowania oceniającego.
 2. Protokół podpisywany jest przez komisję rekrutacyjną i przedłożony zostaje do akceptacji Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.
 3. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników:
  1) Deklaracje bezstronności podpisane przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu komisji,
  2) Karty oceny dokumentów rekrutacyjnych,
  3) Listę Beneficjentów i Listę Rezerwową ze wskazaniem ilości uzyskanych punktów przez beneficjentów oraz członka komisji, który go oceniał.
 4. Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej wraz ze wszystkimi załącznikami oraz formularzami zgłoszeniowymi przechowywany jest w biurze projektu.

Postanowienia końcowe
§ 6

 1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.
 2. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu.


   Z A Ł Ą C Z N I K I
 

 

  ilustracjaZałącznik Nr1 - Wzór umowy użyczenia.

   ilustracja Załącznik NR2 - Deklaracja bezstronności i poufności.

   ilustracja Załącznik NR3 - Karta oceny dokumentów rekrutacyjnych.

   ilustracja  Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.ilustracja


Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS