Piątek, 10 Lipca 2020
REALIZOWANE PROJEKTY W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI:

LISTA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W LATACH 2012 - 2015

ZESTAWIENIE

 

 Lista REALIZOWANYCH projektów w latach 2012-2015

w Gminie Aleksandrów Kujawski

lp

Rok płatnosci

Program

Nazwa

·    Wnioskowana kwota dofinansowania

·    Kwota otrzymana

·         Koszt całkowity

·         Koszt kwalifikowalny

Rodzaj przedsiewzięcia

1.                

2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX  Rozwój Wykształcenia I Kompetencji W Regionach,

 Działanie 9.1

Wyrównywanie Szans Edukacyjnych I Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonych W Systemie Oświaty

Poddziałanie 9.1.1

Zmniejszenie Nierówności W Stopniu Upowszechniania Edukacji Przedszkolnej”

Projekt „Lepszy Start – Lepsza Przyszłość”

 

·    2.039.629,37

·    1.447.863,73

·       2.090.608,87

·  utworzenie 5 punktów i 1 oddziału przedszkolnego,

·  wsparcie 10 przedszkoli w tym 1 punktu,

·  zorganizowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, promujących edukację przedszkolną

2.                

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2.

Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

"Aleksandrów Kujawski - gmina, w której stawia się na jakość"

·    238.771,00

·     

·       265.694,50

·  Podniesienie jakości zarządzania i sprawności funkcjonowania urzędu przez wdrożenie do 2011 r. systemu ISO 9001:2009 oraz przeszkolenie kadry kierowniczej i wszystkich pracowników (33 osoby) urzędu w zakresie ISO. 

·  Podniesienie do 2010 r. kompetencji zawodowych urzędników, w tym kompetencji „miękkich” 12 pracowników (w tym 6 kobiet) urzędu poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, skutecznego liderowania oraz oceny i motywowania pracowników oraz umiejętności językowych 26 pracowników (w tym 16 kobiet) urzędu przez przeprowadzenie szkoleń językowych w formule blended learning. 

·  Większe otwarcie urzędu do 2011 r. na lokalną społeczność przez podjęcie cyklu działań umożliwiających systematyczne badanie satysfakcji klientów oraz zacieśnienie relacji z organizacjami pozarządowymi w gminie. 

·  Wypracowanie do 2011 r. właściwego systemu rozwoju pracowników urzędu gminy przez działania ukierunkowane na opracowanie kart opisu stanowisk oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych.

3.                

2012

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

313,322,323 Odnowa I Rozwój Wsi

Budowa Świetlic Wiejskich                        Miejscowości Wołuszewo I Łazieniec

·    500.000,00

·    500.000,00

·       1.259.168,64

·       1.023.714,35

·  Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, stworzenie odpowiednich warunków dla wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i towarzyskim miejscowości. Ponadto budowa świetlic wiejskich w miejscowości Łazieniec i Wołuszewo przyczyni się do poprawy atrakcyjności miejscowości co pozytywnie wpłynie na poprawę warunków jakości życia mieszkańców, promocji aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz kultywowania tradycji i zwyczajów..

4.                

2012

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2014

Oś Priorytetowa 3.

Rozwój Infrastruktury Społecznej

Działanie 3.1 

Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej

Zakup Nowoczesnego Sprzętu Specjalistycznego Ułatwiającego Kształcenie Uczniów                                 W Szkołach Podstawowych                            I Gimnazjalnych Na Terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

·    51.134,15

·    51.134,15

·       84.752,69

·       78.667,93

·  W ramach projektu zaplanowano zakup dla 6 szkół:

o pracownia przyrodnicza

o pracownia matematyczna:

o c) pracownia chemiczna i fizyczna

5.                

2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Leader

4.1 / 413

 Wdrażanie Lokalnych Strategii  Rozwoju Dla Operacji Które Odpowiadają Warunkom Przyznania Pomocy

Zagospodarowanie jezior  w miejscowościach Służewo   i Ostrowąs – mała architektura

 

·    133. 654,00

·    133.654,00

·       205.493,41

·       167.067,81

·  W ramach etapu realizacji inwestycji, po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w pierwszej kolejności przystąpiono w Ostrowąsie do:

·  wykopania dołów,

·  postawiono stopy fundamentowe i zamontowano ławki parkowe, kosze i słupki parkowe,

·  wykonano prace elektryczne (demontaż złączy i fundamentu, nowy montaż złączy i fundamentu pod zabudowę,

·  kopanie rowów,

·  nasypywanie warstw piasku,

·  układanie rur ochronnych,

·  układanie kabli,

·  stawianie słupów oświetleniowych,

·  montaż skrzynek,

·  ręcznego plantowania powierzchni gruntu,

·  pomiar sprawdzający

·  Następnie w Służewie przystąpiono do prac analogicznie jak w Ostrowąsie

6.                

2014

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

321

Podstawowe Usługi Dla Gospodarki I Ludności Wiejskiej

Budowa Kanalizacji Sanitarnej  w Miejscowości Rożno-Parcele                                                                         (Przy Ul. Krokusowej, Hiacyntowej   I Fiołkowej).

·    970.844,91

·    970.844,91

·       1.668.424,72

·       1.294.459,89

·  Roboty ziemne

·  Roboty montażowe

·  Roboty drogowe

7.                

2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2014

Oś Priorytetowa 1

Działanie 1.1

Infrastruktura Drogowa

Budowa Odcinka Drogi Gminnej Słońsk Dolny – Wołuszewo Na Odcinku Od Km 0+000 Do Km

0+ 884,93

·    477. 185,13

·    477.185,13

·         1.351.155,20

·         1.190.572,12

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa warunków i dostępności

·  komunikacyjnej gminy Aleksandrów Kujawski w wyniku poprawy stanu drogi gminnej, co prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz stymuluje rozwój społeczno-ekonomiczny.

Do celów szczegółowych projektu należą:

·  1. Poprawa warunków komunikacyjnych, dostępności i drożności komunikacyjnej w wyniku budowy drogi gminnej.

·  2. Wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego (spadek poziomu wypadkowości na drogach) – droga gminna będzie odpowiadała wszelkim niezbędnym standardom i normom bezpieczeństwa.

·  3. Zapewnienie zgodności parametrów i standardu infrastruktury drogowej z wymogami Unii Europejskiej tj. nośność nawierzchni jezdni.

·  4. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w wyniku podniesienia jakości, standardu i funkcjonalności infrastruktury drogowej.

·  5. Wzrost poziomu racjonalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych (obniżenie kosztów eksploatacyjnych drogi gminnej).

Długość wybudowanych dróg gminnych (km) - 0,88493

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu:

·  Oszczędność czasu na drogach w przewozach pasażerskich (zł.) - 19 780 (zł.)

·  Oszczędność czasu na drogach w przewozach towarowych (zł.) - 5 812 (zł.)

8.                

2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Leader –

działanie 413

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy   w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo i Łazieniec w Gminie Aleksandrów Kujawski”

 

·    25.000,00

·    25.000,00

·       52.436,20

·       42.631,04

·  Zakup oraz dostawa wyposażenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wołuszewie i w Łazieńcu

 

9.                

2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Leader –

działanie 413

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy   w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Doposażenie gminnej Orkiestry Dętej ze Służewa w instrumenty muzyczne i stroje galowe oraz organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej z okazji 100 – lecia istnienia ochotniczej Straży Pożarnej w Służewie”

·    22.550,00

·    22.550,00

·       39.295,73

·       32.301,36

·  Zakup strojów galowych:

·  Organizacja pikniku rodzinnego  z okazji 100- lecia OSP Służewo.

·  zakup instrumentów

10.             

2014

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Leader –

 działanie 413

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy   w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Propagowanie tradycji ludowego muzykowania na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski poprzez zakup strojów ludowych, instrumentów i akcesoriów muzycznych”

·    22.200,00

·    22.200,00

·       34.146,99

·       27.761,78

·  zakup regionalnych strojów dla Orkiestry Dętej im. Księżnej Kujaw z Ostrowąsa oraz część strojów kujawskich dla chóru gminnego „To i Owo”

·  zakup dla Orkiestry instrumentów i akcesoriów muzycznych

 

11.             

2014

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Leader –

działanie 413

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy   w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Kujawy pełną gębą". Organizacja i przeprowadzenie imprez kulturalnych w miejscowości Wołuszewo i Służewo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

·    10.730,00

·    10.730,00

§  15782,88

§  13433,24

§ Impreza integracyjna Stoły wigilijne

·  Pokaz stołów wigilijnych odbył się w Wołuszewie w świetlicy wiejskiej  w dniu 14 grudnia 2013 roku. W programie obu pokazów przewidziano przeprowadzenie  konkursu: na najładniejszy stół z nagrodą i na najlepszą potrawę (Pierogi z kapustą), występ Orkiestry Dętej ze Służewa, występ Orkiestry Dętej z Ostrowąsa i występ zespołu gminnego "To i Owo" oraz występ chóru parafialnego ze Stawek i wsytęp dzieci z PSP Ostrowąs

·  Impreza integracyjna pn. „Stoły regionalne” Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski podjęły się zadania aby na terenie Kujaw (Gminy) zorganizować stoły które pokażą walory kuchni polskiej w jednym miejscu. 10 KGW wylosowało sobie kuchnię jaką będzie pokazywać i  przygotowywać, w wyniku losowania będziemy mieli okazję poznać smaki kuchni Kujaw, Warmii i Mazur, Góralskiej, Śląskiej, Podlaskiej, Kresów, Małopolski, Mazowsza, Staropolskiej, Wielkopolskiej. Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski działa prężnie 8 Kół Gospodyń Wiejskich ( z Otłoczyna, Wołuszewa, Opok,  Plebanki, Przybranowa, Rudunek, Rożna- Parcele, Stawek) oraz Klub Kobiet Aktywnych i Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

12.             

2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

działanie 6.3

Odkryj swój talent

·    41.264,00

·    41.264,00

·       41.264,00

·       41.264,00

·  kurs florystyki

·  abc Rynku pracy

13.             

2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

działanie 7.3

RAZEM RAŹNIEJ II EDYCJA

·    49 385,00

·    49.385,00

·       49.385,00

·       49.385,00

·  4 spotkania integracyjno – motywujące (debata społeczna) o charakterze edukacyjnym związane z rozwiązywaniem problemów dotyczących grup dyskryminowanych i wsparcie psychologiczne (1 godzina) dla każdego uczestnika projektu – łącznie 7 godzin,
• ”Integracja przez piosenkę” – 20 spotkań dających możliwość uczestnictwa w warsztatach chóru – łącznie 60 godzin,
• "Śniadania wielkanocne" – spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy (w szczególności kobiety z terenów wiejskich i ich rodziny działające w KGW)
• E-aktywizacja i integracja społeczności w Gminie Aleksandrów Kujawski – 5 spotkań z elementami szkolenia w zakresie informatycznym – łącznie 15 godzin.

14.             

2014

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Leader

4.1 / 413

Wdrażanie Lokalnych Strategii  Rozwoju Dla Operacji Które Odpowiadają Warunkom Przyznania Pomocy

Zagospodarowanie jezior w m. Ostrowąs i Służewo III etap oraz wyposażenie GOK

·    160.377,00

·    160.377,00

·       260.202,30

·       213.836,69

·  wycinka drzewa i krzewów, nowe nasadzenia, plaża, kontener na przechowywanie sprzętu wodnego

·  rower wodny 2 - 5 osobowy

·  kajak 2 osobowy z bakistą

·  łódź wiosłowa 3 osobowa

·  wiosła do łodzi z dulkami, wiosła do kajaka, transport sprzętu wodnego

·  szafa przesuwana na instrumenty muzyczne Orkiestry Dętej

·  szafa na stroje galowe Orkiestry Dętej, krzesło składane

·  stół 4 osobowy składany

·  ławko-wieszak do szatni

·  subwoofer, dwudrożny monitor sceniczny, kolumna aktywna

·  mikser analogowy, stół bilardowy

·  lodówka, kuchnia gazowo – elektryczna, meble kuchenne

·  kuchenka mikrofalowa, zestaw garnków, serwis obiadowy na 12 osób , kubek szklany, telewizor LCD 42 cal, zestaw sztućców, reflektor

·  skaner kompaktowy, zestaw oświetleniowy LED, wytwornica dymu bezprzewodowa

15.             

2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Remont istniejących boisk przyszkolnych wielofunkcyjnych w miejscowości Ostrowąs i Opoki, oraz budowa chodnika w miejscowości Odolion ulice Dworcowa i Piaskowa,

·    168.000,00

·     

·  510 694,32

·  399 873,26                                               

Remont istniejącego boiska przyszkolnego wielofunkcyjnego

·  obrzeża betonowe

·  nawierzchnie

·  Budowa chodnika

·  roboty ziemne

·  podbudowy

·  nawierzchnia

16.             

2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

działanie 313,322,323

 „Odnowa i rozwój wsi”,

 

„Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski”

·    1.331.259,00

·     

 

·    2 183 264,17     

·    1 775 011,52     

·  kolektory deszczowe - roboty ziemne

·  kolektory deszczowe - roboty konstrukcyjne

·  przewierty na kolektorach deszczowych

·  kolektory deszczowe - roboty drogowe

·  wpusty uliczne - roboty ziemne

·  wpusty uliczne - roboty konstrukcyjne

·  kolektory deszczowe - roboty drogowe

17.             

2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Budowa świetlicy wiejskiej w Rożnie - Parcele”

·    254.938,00

·     

·  418 098,47

·  339 917,46                                                              

·   

18.             

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu

„Utylizacja azbestu w gminie Aleksandrów Kujawski

I etap

 II etap

III etap

IV etap

 

 

 

·    50.480,12

·    21.868,70

·    34.262,00

·    43. 166,47

·        

 

 

·       50.480,12

·       21.868,70

·       34.262,00

·       43. 166,47

·   

19.             

2015

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

w ramach Priorytetu IX 

Działanie 9.1,

 Poddziałanie 9.1.2

„Inwestujemy w edukację”

·    520.019,20

·     

·       611.825,40

·  Celem projektu "Inwestujemy w edukację" jest wzrost potencjału rozwoju gimnazjum w Służewie i Stawach w Gminie Aleksandrów Kujawski dzięki wdrożeniu zmodyfikowanych kompleksowych programów rozwoju rozszerzających i wzbogacających ofertę edukacyjną szkół, umożliwiającą wyrównanie szans 214 uczniów (134 uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, wyrównujące dysproporcje w poziomie wiedzy, oraz 80 uczniów szczególnie uzdolnionych) i podnoszenia jakości kształcenia w czasie projektu. Wdrożenie powyższych programów ma na celu podwyższenie jakości funkcjonowania systemu oświaty w 2 gimnazjach (w miejscowości Służewo i Stawki)  poprzez zwiększenie efektywności kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów.

·  Poprzez realizację projektu będzie możliwość stworzenia i wdrożenia programu rozwoju szkoły jako systemu działań edukacyjnych o trwałym charakterze poprzez:

·  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii, biologii, chemii, informatyki i fizyki skierowane do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy osiągają słabe wyniki w nauce (134 uczniów) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015,

·  realizacje ścieżek edukacyjnych skierowanych do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, którzy osiągają słabe wyniki w nauce oraz którzy są szczególnie uzdolnieni, w tym:

·  zajęcia z edukacji ekologicznej dla 30 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2013/2014,

·  zajęcia z przedsiębiorczości dla 214 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2014/2015,

·  zajęcia z rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej dla 80 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (uczeń może skorzystać z kilku kół) w formie:

o Koło wokalno-instrumentalne dla 20 uczniów (z gimnazjum w Stawkach),

o Koło artystyczne dla 20 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie)

o Koło teatralne dla 30 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie)

·  zajęcia z tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego dla 50 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2014/2015,

·  Zajęcia pozalekcyjne z zakresu ICT, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych. Zadanie dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szczególnie uzdolnionych oraz mających problemy w nauce z indywidualnym podejściem dydaktycznym w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w formie:

o zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 56 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie)

o zajęcia z j. angielskiego dla 50 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie)

o zajęcia z j. niemiecki (gimnazjum w Stawkach)

o zajęcia "Młody informatyk dla 214 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie)

·  Doradztwo edukacyjno-zawodowe i opieka psychologiczno-pedagogiczna. Zadanie dla wszystkich uczniów klas II (gimnazjum w Stawkach i Służewie) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015.

20.             

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

w ramach konkursu zamkniętego nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rożno-Parcele, Stawki, Łazieniec i Odolion gm. Aleksandrów Kujawski"

·    10.247.368,44

·     

 

·       21547504,35

·       17538154,76

·       Vat 4009349,59

·   

21.             

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Priorytet IX

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej,.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski”

·    24.600,00

·     

·       20910,00

·  Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w tym:

·  Opracowanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii na terenie gminy, w tym:

·  Szczegółowa inwentaryzacja obiektów gminnych (rodzaj źródła ciepła, zużycia paliwa, zużycie energii cieplnej i elektrycznej, stan techniczny, powierzchnia) oraz oświetlenia publicznego,

·  Inwentaryzacja pozostałych źródeł emisji w układzie zgodnym z wytycznymi do Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 (grupy źródeł: budynki gminne, budynki mieszkalne, budynki usługowe, oświetlenie publiczne, przemysł, transport publiczny, transport prywatny, gospodarka odpadami, lokalna produkcja energii)

·  Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych.

·  Opracowanie dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów Kujawski, zgodnie z załącznikiem 9 do regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w szczególności:

·  Objęcie planem całego obszaru gminy,

·  Zaplanowanie działań niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby -  redukujących emisję gazów cieplarnianych, poprawiających efektywność energetyczną i wykorzystujących OZE. Wszystkie działania mają mieć na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w  powietrzu,

·  Zaplanowanie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),

·  Zaplanowanie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),

·  Zapewnienie współuczestnictwa podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS),

·  Zapewnienie spójności z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz obowiązującym programem ochrony powietrza.

·  Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

·  Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu (w tym przygotowanie ulotek oraz plakatów).

·  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów Kujawski.

22.             

 

Wladza Wdrażająca Programy europejskie

poddzialania:

Działanie 8.3 –

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie

Gminy Aleksandrów Kujawski

·    1.590 010,00

·     

·        

·  Zakup 150 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem

·  serwis zestawów komputerowych – 250 szt;

·  systemy operacyjne i programy antywirusowe – 250 szt

·  modernizacja komputerów -250 szt

·  opłaty abonamentowe Internetu dla 150 gospodarstw

·  opłaty abonamentowe Internetu dla 16 jednostek podległych

·  zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego

·  Materiały promocyjne;

·  Szkolenia dla 150 BO

27

2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

313,322,323 Odnowa I Rozwój Wsi

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie aleksandrów kujawski

·    453.202,00

·                                                                                               

·       801.636,36

·       604.270,13                                                                                                                                     

·       Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości i zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Rożno – Parcele, montaż siłowni outdorowych w miejscowościach Ośno Drugie, Stawki, Odolion, Ostrowąs, Opoki i Przybranowo, budowę altany widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w Wołuszewie oraz doposażenie i wyposażenie (budowę) placów zabaw w zabawki i urządzenia w 16 miejscowościach na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Tak zagospodarowany teren przestrzeni publicznej zapewni mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz szerokiej oferty, co związane jest z aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz zaspokojenie potrzeb społecznych oraz poprawą atrakcyjności turystycznej miejscowości, wpłynie na polepszenie infrastruktury technicznej, poprawę wyglądu i estetyki wsi, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę warunków życia. Inwestycja jest spójna z rozwojem nowej funkcji wsi rekreacyjnej i turystycznej. Działanie będzie wpływać na podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych. Społeczność lokalna wytypowała inwestycje jako priorytetową do realizacji ze względu na jej znaczący wpływ na zwiększenie atrakcyjności tych wsi.

28

2015

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne,

 

„Kompleksowe rozwiązania komunikacyjne na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (I etap obejmujący budowę drogi w miejscowości Odolion ul. Okrężna, ul. Relaksowa oraz budowę drogi Wilkostowo – Zduny i Ośno - Stawki)”.

 

·       3 077 165,27

·   6 154 330,53

realizacja projektu:

·       a)roboty budowlane w ramach poszczególnych zadań realizacyjnych:

·       1. budowa drogi Wilkostowo – Zduny

·       -wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej wraz z warstwą wiążącą i

·       podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

·       -wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

·       2. budowa drogi Stawki – Ośno

·       -wzmocnienie nawierzchni;

·       -odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych;

·       -przebudowa zjazdów do posesji i na działki;

·       -wprowadzenie oznakowania drogi;

·       -budowa oświetlenia.

·       3. budowa drogi w miejscowości Odolion ul. Okrężna,

·       -wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

·       -wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej

·       -wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

·       -wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

·       4. budowa drogi w miejscowości Odolion ul. Relaksowa

·       -wykonanie nawierzchni bitumicznej,

·       -wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej.

 

 

 

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS