Sobota, 15 Sierpnia 2020
KARTY SPRAW
podatki opłaty karta4:

Podanie o ulgę w podatku rolnym z tytułu przeprowadzenia
inwestycji w gospodarstwie rolnym

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Finansowy
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 28
fax. +48 54 282 20 31
 
JACEK MODRZEJEWSKI
insp. ds. wymiaru podatku
 
e-mail: jacek.modrzejewski@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
  (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami)

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Z podaniem, o ulgę z tytułu przeprowadzenia inwestycji w gospodarstwie rolnym występuję podatnik podatku rolnego, który:
• poniósł wydatki na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
• poniósł wydatki na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, 
• poniósł wydatki na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii,
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wypełniony druk wniosku,
 • zestawienie faktur lub rachunków potwierdzających dokonanie inwestycji
 • oryginały faktur lub rachunków (lub ich kopie potwierdzone przez tutejszy urząd)
 • informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis w rolnictwie w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Finansowy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 6.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

     Stosowny wniosek składa się na biuro podawcze w tutejszym urzędzie lub za pośrednictwem poczty wraz z załączonym kompletem dokumentów.

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Złożenie wniosku o ulgę i wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

     Sprawa załatwiona zostaje w przeciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku gdy prowadzone postępowanie podatkowe ma szczególnie skomplikowany charakter lub gdy procedura nie pozwala na wywiązanie się z terminu miesięcznego, postępowanie zostaje przedłużone do 2 miesięcy (podatnik otrzymuje zawiadomienie o powyższym).

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia  doręczenia stronie.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     ..

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym
 

 PDF ilustracja

 23,9 KB

 2.


Druk informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej
niż pomoc de minimis w rolnictwie w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikowanych
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS