Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
KARTY SPRAW
podatki opłaty karta6:

Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub potwierdzające stan zaległości
z tytułu podatków i opłat lokalnych

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Finansowy
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 28
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr JOANNA CZARNECKA
insp. ds. wymiaru podatku
e-mail: joanna.czarnecka@gmina-aleksandrowkujawski.pl

JACEK MODRZEJEWSKI
insp. ds. wymiaru podatku                                                    
e-mail: jacek.modrzejewski@gmina-aleksandrowkujawski.pl

ANETA NIEWIADOMSKA
insp. ds. administracyjnych
e-mail: aneta.niewiadomska@gmina-aleksandrowkujawski.pl

BOŻENA BIESIADA
insp. ds. księgowości podatkowej
e-mail: bożena.biesiada@gmina-aleksandrowkujawski.pl

MARLENA KUCZYŃSKA
ref. ds. administracyjnych
e-mail: marlena.kuczynska@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
  (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Z podaniem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opatach zobowiązań pieniężnych lub potwierdzające stan zaległości występują osoby fizyczne i osoby prawne posiadające na terenie gminy Aleksandrów Kujawski grunty.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wypełniony druk wniosku,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Finansowy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 6.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

     Stosowny wniosek składa się na biuro podawcze w tutejszym urzędzie lub za pośrednictwem poczty wraz z załączonym kompletem dokumentów.

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach zobowiązań pieniężnych lub potwierdzające stan zaległości podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł, wpłacanej w kasie urzędu, lub na rachunek bankowy w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim
  Nr 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026.

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

     Sprawa załatwiona zostaje niezwłocznie, ale nie później niż w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Brak

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     ..

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o wydanie zaświadczenia
 

 PDF ilustracja

 27,5 KB

 2.


druk
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS