Sobota, 15 Sierpnia 2020
KARTY SPRAW
podatki opłaty karta1:

Podanie o umorzenie (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności)
podatku osób fizycznych

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Finansowy
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 28
fax. +48 54 282 20 31
 
podatek rolny, leśny od nieruchomości
 
mgr. JOANNA CZARNECKA
insp. ds. wymiaru podatku
 
e-mail: joanna.czarnecka@gmina-aleksandrowkujawski.pl
 
podatek od środków transportowych

ANETA NIEWIADOMSKA
insp. ds. administracyjnych
 
e-mail: aneta.niewiadomska@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
  (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami)
 • Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 104/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty podatków

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Z podaniem o umorzenie (odroczenie remisu płatności lub rozłożenie należności na raty podatku występują podatnicy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych posiadający w przypadku:
 Umorzenia – zaległości podatkowe,
 Odroczenia lub rozłożenia na raty – zaległości podatkowe lub należny podatek.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wypełniony druk wniosku,
 • wypełniony druk oświadczenia o stanie majątkowym (w przypadku ubiegania się o umorzenie zaległości podatkowej),
 • dokumenty potwierdzające trudną sytuacje finansową – potwierdzające dochody i wydatki gospodarstwa domowego (w przypadku ubiegania się o umorzenie zaległości podatkowej),

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Finansowy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 6.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

     Stosowny wniosek składa się na biuro podawcze w tutejszym urzędzie lub za pośrednictwem poczty wraz z załączonym kompletem dokumentów.

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Wnioski o umorzenie (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty) podatku są wolne od opłat.

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

     Sprawa załatwiona zostaje w przeciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku gdy prowadzone postępowanie podatkowe ma szczególnie skomplikowany charakter lub gdy procedura nie pozwala na wywiązanie się z terminu miesięcznego, postępowanie zostaje przedłużone do 2 miesięcy (podatnik otrzymuje zawiadomienie o powyższym).

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia  doręczenia stronie.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     ..

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
 

 PDF ilustracja

 13,9 KB

 2.


Wniosek o odroczenie podatku lub zaległości podatkowej 
 

 PDF ilustracja

 14,2 KB

 3.

Wniosek o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej

 PDF ilustracja

15,5 KB

 4.

Oświadczenie o stanie majątkowym

 PDF ilustracja

47,1 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS