Wtorek, 14 Lipca 2020
Opis projektu:

     Celem projektu "Inwestujemy w edukację" jest wzrost potencjału rozwoju gimnazjum w Służewie i Stawach w Gminie Aleksandrów Kujawski dzięki wdrożeniu zmodyfikowanych kompleksowych programów rozwoju rozszerzających i wzbogacających ofertę edukacyjną szkół, umożliwiającą wyrównanie szans 214 uczniów (134 uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, wyrównujące dysproporcje w poziomie wiedzy, oraz 80 uczniów szczególnie uzdolnionych) i podnoszenia jakości kształcenia w czasie projektu. Wdrożenie powyższych programów ma na celu podwyższenie jakości funkcjonowania systemu oświaty w 2 gimnazjach (w miejscowości Służewo i Stawki)  poprzez zwiększenie efektywności kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów.

     Poprzez realizację projektu będzie możliwość stworzenia i wdrożenia programu rozwoju szkoły jako systemu działań edukacyjnych o trwałym charakterze poprzez:

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii, biologii, chemii, informatyki i fizyki skierowane do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy osiągają słabe wyniki w nauce (134 uczniów) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015,
 2. realizacje ścieżek edukacyjnych skierowanych do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, którzy osiągają słabe wyniki w nauce oraz którzy są szczególnie uzdolnieni, w tym:
  a) zajęcia z edukacji ekologicznej dla 30 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2013/2014,
  b) zajęcia z przedsiębiorczości dla 214 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2014/2015,
  c) zajęcia z rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej dla 80 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (uczeń może skorzystać z kilku kół) w formie:
  • Koło wokalno-instrumentalne dla 20 uczniów (z gimnazjum w Stawkach),
  • Koło artystyczne dla 20 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie)
  • Koło teatralne dla 30 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie)
  d) zajęcia z tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego dla 50 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2014/2015,
 3. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu ICT, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych. Zadanie dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szczególnie uzdolnionych oraz mających problemy w nauce z indywidualnym podejściem dydaktycznym w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w formie:
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 56 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie)
  • zajęcia z j. angielskiego dla 50 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie)
  • zajęcia z j. niemiecki (gimnazjum w Stawkach)
  • zajęcia "Młody informatyk dla 214 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie)
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i opieka psychologiczno-pedagogiczna. Zadanie dla wszystkich uczniów klas II (gimnazjum w Stawkach i Służewie) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015.

     Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Projekt jest realizowany w okresie od dnia 03 lutego 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku,  przy  czym zajęcia dla uczestników projektu odbywać się będą w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015.

     Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają bezpłatne wsparcie do wyboru:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii, biologii, chemii, informatyki i fizyki w celu wyrównania braków w wiedzy i umiejętnościach z tych przedmiotów z zastosowaniem aktywizujących metod pracy oraz wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas drugich i trzecich, którzy osiągają słabe wyniki w nauce. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.
 2. Realizacja ścieżek edukacyjnych. Ścieżki edukacyjne to zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania różnych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć. Umiejętności uczniów, które można kształcić podczas realizacji ścieżek: współdziałanie w zespole, rozwiązywanie sporów, sprawne posługiwanie się językiem, przygotowanie do publicznych wystąpień, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, rozwijanie sprawności umysłowej, kreatywności, twórczego działania, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, poszukiwanie, segregowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł, planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki.
 3. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu ICT, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem jest wyjątkowo efektywnym i atrakcyjnym sposobem przekazywania wiedzy. Zakupione zestawy komputerowe do pracowni oraz oprogramowanie, pomoce dydaktyczne udostępnią uczniom i nauczycielom „e-lekcje” – interaktywne lekcje internetowe, które będą wykorzystywane przez nich w czasie trwania projektu. Gimnazja otrzymają specjalistyczne zestawy multimedialne do prowadzenia tych zajęć. W ramach platform e-learningowych można będzie korzystać z wirtualnych lekcji, wykonywać postawione zadania, rozwiązywać testy. Platformy będą skierowane szczególnie do uczennic i uczniów klas trzecich w celu lepszego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego oraz do pozostałych.
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i opieka psychologiczno-pedagogiczna. Zajęcia przygotują uczniów klas II do planowania własnej kariery zawodowej, wejścia w przyszłości na rynek pracy. Spotkania będą prowadzone przez doradcę zawodowego (na temat: poznania własnych predyspozycji, osobistego potencjału, zawód przyszłości, rozpoznanie potrzeb rynku). Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne przyczynią się do zwiększenia umiejętności budowania poczucia własnej wartości, wpłyną na podwyższenie samooceny, polepszą umiejętność uczenia się. Uczniowie będą uwrażliwiani na stereotypowe postrzeganie rynku pracy oraz ról społecznych przypisywanych kobietom i mężczyznom. Zajęcia prowadzone będą wg opracowanych programów cyklicznie z wykorzystaniem pomocy zakupionych w projekcie poprzez wykorzystanie narzędzi ICT (platforma inf).

Udział uczestnika w projekcie jest bezpłatny.

     Realizację Projektu koordynują: Dyrektor Zespołu Szkół w Służewie ul Brzeska 32, 87-710 Służewo, oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Stawkach ul. Szkolna 4, Stawki, 87-700 Aleksandrów Kujawski

CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ


ilustracja


Projekt Inwestujemy w edukację współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS