Piątek, 10 Lipca 2020
Gospodarka odpadami komunalnymi:

Informacja dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski dotycząca
zmiany systemu zbiórki odpadów komunalnych


     Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że sejm zmienił ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która od 1 lipca 2013 roku wprowadza nowy system zbiórki odpadów, w związku z tym należy pamiętać, że:

 1. do 30 czerwca 2013 roku obowiązuje zbiórka odpadów na obecnych zasadach – umowy właścicieli nieruchomości z firmą odbierającą odpady. Właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien w tym terminie wypowiedzieć umowę z firmą odbierającą odpady zgodnie z ustaleniami zawartymi w tej umowie.
   
 2. właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji  o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazanie jej do urzędu w terminie do 15 kwietnia 2013 r.

Od 1 lipca 2013 roku będzie obowiązywał nowy system zbiórki odpadów komunalnych organizowany przez gminę – szczegółowe informacje dot. Nowego systemu zostaną przedstawione m.in. Na zebraniach wiejskich, stronie internetowej  www.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz za pośrednictwem szkół i sołtysów. Zmiana systemu wprowadza: inny sposób rozliczania (opłaty naliczane i zbierane przez urząd gminy), firmą zbierającą odpady będzie firma wyłoniona przez wójta gminy w drodze przetargu, zostanie wprowadzona zbiórka dodatkowych odpadów (m.in. biodegradowalnych, które nadają się do kompostowania).

Zmiana systemu zbiórki odpadów określa, że :

     Od 1 lipca 2013 roku przestają obowiązywać umowy zawarte pomiędzy właścicielem nieruchomości, a firmą odbierającą - zaczyna obowiązywać nowy system zbiórki odpadów komunalnych - zbiórkę odpadów prowadzi gmina za pośrednictwem firmy wyłonionej w drodze przetargu, opłaty za zbiórkę odpadów będą naliczane i zbierane przez urząd gminy, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski będzie sprawować nadzór nad zbiórką i prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego, rada gminy  ustaliła stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów - wpływy z opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych mają w całości pokrywać koszty prowadzenia zbiórki. Zbiórka odpadów będzie obejmować wszystkich mieszkańców - zbiórka odpadów komunalnych prowadzona będzie na całym terenie Gminy Aleksandrów Kujawski według ustalonego harmonogramu. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa (promowanie segregacji odpadów). Zostaną wprowadzone punkty selektywnego zbierania odpadów - dotyczy przede wszystkim odpadów elektrotechnicznych oraz niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (m.in. zużytych baterii, świetlówek, sprzętu rtv i agd),

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz do utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie gminnym dot. Utrzymania czystości i porządku,
 • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w przepisach (m.in. przekazywanie odpadów firmie wyłonionej przez gminę).

Od 1 lipca 2013 r.  opłaty za odpady komunalne wynosić będą:

 • 8,5 zł za osobę miesięcznie w przypadku segregacji
   
 • 17 zł za osobę miesięcznie w przypadku braku segregacji

 ilustracja Przewodnik jak prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.

 ilustracja Deklaracja do pobrania

 ilustracja Deklaracja A3 - do pobrania

 ilustracja objaśnienia do deklaracji

 ilustracja Uchwała Nr XXI/213/13 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

  ilustracja NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - poradnik.

   ilustracja Harmonogram odbioru smieci w lipcu 2013

   ilustracja Harmonogram odbioru smieci do końca 2013

   ilustracjaHarmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elekt.

    ilustracja Harmonogram odbioru smieci od 01.01.2014 - 30.06.2014.

    ilustracja Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od 1 lipca do 31 grudnia 2014 roku.

    ilustracja Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

    ilustracja Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski - I półrocze 2016.

    ilustracja Harmonogram I_2016.

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS