Poniedziałek, 24 Lutego 2020
Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

1. Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w Biurze Obsługi Klienta;

2. Deklarację należy wypełnić czytelnie, ręcznie wielkimi, drukowanymi literami;

3.  W „CZĘŚCI B”: określa cel złożenia deklaracji.

·      Złożenie deklaracji:

·      Pierwszą deklarację złożyć należy do 15 kwietnia 2013 r. zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXI/213/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

·      W przypadku nowych nieruchomości deklarację należy złożyć w terminie 14 – tu dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

·      Ponadto właściciel nieruchomości zobligowany jest do złożenia nowej deklaracji, jeżeli zmianie ulegnie określona w deklaracji ilość odpadów komunalnych.

·      W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

·      Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, niepowodującej zmiany wielkości opłaty.

4. W „CZĘŚCI C” należy wybrać rodzaj podmiotu składającego deklarację.

·      Właściciel nieruchomości – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje tytuł prawny do nieruchomości na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, lub która na innej podstawie prawnej została wpisana jako właściciel do księgi wieczystej.

·      Współwłaściciel nieruchomości – w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości (gdy nieruchomość przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym).

·      Użytkownik wieczysty – osoba lub podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości na podstawie umowy o użytkowanie wieczyste.

·      Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna powołana do zarządzania nieruchomością (w tym zarządcy wspólnot mieszkaniowych).

·      Inne podmioty władające nieruchomością – podmioty, które władają nieruchomością bez tytułu prawnego

 5. W CZĘŚCI D należy podać:

• PESEL- w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

• NIP, REGON- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

6. W CZĘŚCI F należy podać adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja. W przypadku posiadania lub władania kilkoma nieruchomościami, należy złożyć odrębną deklarację dla każdej z tych nieruchomości. Budynki, które nie mają nadanego numeru porządkowego, a są faktycznie użytkowane podajemy w polu - nr ewidencyjny działki (działek) na której się znajdują.

7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami;

8. W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych (zmieszane odpady komunalne) należy wybrać stawkę podstawową - 17 zł, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną - 8,50 zł;

9. W rubryce G1 należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz liczbę osób zameldowanych (miejsce zamieszkania nie powinno być utożsamiane z miejscem zameldowania, które jest kategorią przynależną prawu administracyjnemu i ma związek z ewidencją ludności). Wysokość opłaty, którą należy wyliczyć stanowi: liczba osób zamieszkałych x (razy) stawka opłaty ustalonej przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski ( 17 zł. lub 8,50 zł);

Przykład obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka

Ilość osób

zamieszkałych daną

nieruchomość

Opłata miesięczna

17,00 zł

(w przypadku niesegragecji)

17,00 x 4

68,00

8,50 zł

(w przypadku segregacji0

8,50 x 4

34,00

 

Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi bez wezwania !!!!!!

10. W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele np. działalność gospodarczą- należy wypełnić zarówno część G2 jak i G3;

11. Minimalna wielkość pojemników, w których ma być wyposażona nieruchomość, została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

12. Naliczoną opłatę z rubryki G należy wpłacać do 10 – go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy w kasie urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;

13. Podpis w deklaracji powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej podmiot gospodarki narodowej;

14. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. 

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS