Środa, 26 Lutego 2020
Zwołanie XIV sesji rady gminy:
2015-10-14

ZAWIADOMIENIE

     Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

     Sesja odbędzie się w dniu 20 października 2015 roku o godz. 11.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z X, XI, XII, XIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
   
  13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2015 r.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru Gminie Aleksandrów Kujawski oraz upoważnienia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do prowadzenia w tym celu zadań.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 154/3 położonej w miejscowości Rożno-
  -Parcele.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 226/6 położonej w miejscowości Rudunki.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 21/48 położonej w miejscowości Rudunki.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Odolion.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników do sądów powszechnych.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika,
  c) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  d) dyskusja,
  e) przeprowadzenie wyborów,
  f) podjęcie uchwały.
   
 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Waldemar Bartczak


ilustracja Projekty uchwał - zobacz tutaj

Wstecz Lista aktualności

 Urząd Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.  (054) 282 20 59
tel.  (054) 282 26 89
tel.  (054) 282 28 34
tel.  (054) 282 28 14
tel.  (054) 282 50 43

fax. (054) 282 20 31

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek           7.30 - 17.00
środa              7.30 - 15.30
czwartek       7.30 - 15.30
piątek             7.30 - 14.00

Kasa Urzędu czynna w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 11.00
Wtorek        12.00 - 16.30
Środa              7.30 - 11.00
Czwartek       7.30 - 11.00
Piątek             7.30 - 11.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /af08b1bc8g/skrytka

ilustracja

Opłaty można dokonywać na konto:
KBS Aleksandrów Kujawski
91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

ilustracja
Realizowane projekty
ze środków Unii Europejskiej

ilustracja

Wirtualny spacer po Gimnazjach

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

Mapa interaktywna

interaktywna mapa Gminy Aleksandrów Kujawski 
 

ilustracja

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNAilustracja

ilustracja

ilustracja

WKU Toruń

ilustracja

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANKIETA

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS