Sobota, 30 Maja 2020
Konkursy 2012:

Otwarty konkurs ofert nr 2/2012 w zakresie dofinansowania wkładu własnego
do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
o g ł a s z a
Otwarty konkurs ofert nr 2/2012 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

     na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz  Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 r. (Uchwała nr X/97/11 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 listopada 2011 r.)

I. Zakres zadania:

1. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski i działające na rzecz mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski.
2. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Aleksandrów Kujawski realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
3. Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a) budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, dzierżawy gruntów, zadań inwestycyjnych w tym prac remontowo – budowlanych,
b) działalności gospodarczej , politycznej i religijnej,
c) pokrycia deficytu działalności organizacji,
d) wstecznego finansowania projektów,
e) wynagrodzeń statutowych i utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
f) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
g) podatków, ceł i opłat skarbowych, opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
4. Maksymalna wartość przyznanej dotacji dla jednego projektu wynosi 5.000,00 zł.

II. Wysokość środków i zasady przyznania dotacji:

1. Na realizację zadań dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz Zadania publiczne zlecone przez Gminę Aleksandrów Kujawski wykonywane będą przy udziale środków finansowych Gminy (dotacji) w wysokości 10.000,00 zł określone w budżecie Gminy na rok 2012. Na realizację zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę 10.000,00 zł.
2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Gmina może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących powyższych zadań planowanych do realizacji w 2012 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Kwota przeznaczona na realizację poszczególnych zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. Termin realizacji zadania:

Zadanie winno być wykonane w 2012 r. Dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. na niżej podany adres: Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87- 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 1 (sekretariat).
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urząd Gminy lub data stempla pocztowego.

V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ofert w trybie ciągłym  nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Warunkiem rozpatrzenia ofert jest jej złożenie według wzoru oraz w wymaganym terminie (pkt.  IV ogłoszenia).
2. Kryteria wyboru ofert zawarte są w regulaminie otwartego konkursu ofert – załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 marca 2012 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, pokój nr 106 lub telefonicznie pod numerem 54 282 20 59 wew. 41, 42 w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek (w godz. 07:30- 15:30), wtorek (w godz. 07:30 – 17:00), piątek (w godz. 07:30 – 14:00) oraz na stronie internetowej:  www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl (w zakładce Finanse Gminy, Konkursy 2012), a także na stronie www.gmina-aleksandrowkujawski.pl  w zakładce Organizacje Pozarządowe w Gminie – Uchwały, dokumenty, konkursy.

ilustracja :: DOKUMENTY DO POBRANIA ::


  ilustracja   Regulamin konkursu.

  ilustracja  Oferta realizacji zadania publicznego.

  ilustracja  Wzór umowy.

  ilustracja  Sprawozdania częściowe, końcowe.

  ilustracja  Korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania.

  ilustracja  Zarządzenie Nr 9/2012.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2012

ilustracjaSkan wyników --> kliknij tutaj

Otwarty konkurs ofert nr 1/2012 dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza z dniem 5 grudnia 2011 roku otwarty konkurs ofert nr 1/2012 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, ochrony, promocji zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, ochrony, promocji zdrowia i pomocy społecznej realizowane w 2012 r.
- formy realizacji zadania:
1.1 organizacja przedsięwzięć i imprez promujących turystykę, aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych,
1.2 integrację środowisk osób niepełnosprawnych,
1.3 wspieranie inicjatyw dotyczących organizowania pomocy dzieciom i rodzinom,
1.4 propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport dzieci, młodzieży, dorosłych,
1.5 wspieranie i realizacja funkcji terapeutycznej, rehabilitacyjnej i korekcyjnej we wszystkich formach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane w 2012 r.
- formy realizacji zadania:
2.1 organizacja i koordynacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury, promowania historii oraz tradycji Gminy oraz przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych.
2.2 upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej oraz tradycji kulinarnych.
2.3 rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych na terenie Gminy,
2.4 wspieranie inicjatyw wydawniczych: broszury, ulotki, biuletyny, gazety, książki.
2.5 wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy

Wysokość środków publicznych dotacji przeznaczonych na realizację zadań w 2012 roku wynosi 28.000,00 zł. Maksymalna wartość przyznanej dotacji dla jednego projektu w tym konkursie wynosi 4.000,00 zł.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 05 grudnia 2011 do dnia 28 grudnia 2011 roku do godz. 1500 w Sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski

Oferty złożone lub doręczone po terminie (obowiązuje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Oferta powinna być złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert nr 1/2012 na realizację zadań Gminy Aleksandrów Kujawski” oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1.Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs.
2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 09.01.2012 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz na stronie internetowej (
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej.
3.Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536). Warunkiem rozpatrzenia ofert jest jej złożenie według wzoru oraz w wymaganym terminie (pkt II ogłoszenia).
4.Kryteria wyboru ofert zawarte są w Regulaminie otwartego konkursu ofert nr 1/2012.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, pokój nr 106 lub telefonicznie pod numerem 054 282 20 59 wew. 41, 42 w godzinach od 7.30 - 14.00

Dokumentacja otwartego konkursu ofert nr 1/2012

 ilustracja Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

ilustracja  Weksel.

 ilustracja Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 listopada 2011 roku

 ilustracja Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 grudnia 2011 roku

 ilustracja Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

 ilustracja Regulamin Otwartego Konkursu Ofert

 ilustracja  Oferta realizacji zadania publicznego

 ilustracja  Korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania

 ilustracja Instrukcja wypełniania oferty

 ilustracja Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi --> klik tutaj.

ilustracja Sprawozdanie z oceny ofert;  Protokół z otwartego konkursu ofert; Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert --> klik tutaj.

 ilustracja Informacja o wynikach otwartego konursu ofert

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS