Sobota, 6 Czerwca 2020
Konkursy 2011:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 3/2011 dla organizacji pozarządowych

W wyniku ogłoszonego w dniu 04 maja 2011 roku otwartego konkurs ofert nr 3/2011 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje iż do realizacji zostały przyjęte dwie oferty.

W dniu 10 czerwca 2011r. komisja konkursowa w składzie:

w składzie:
1. ARKADIUSZ ŚWIĄTKOWSKI - Przewodniczący komisji
2. MONIKA ROLIRAD - Sekretarz komisji
3. MIROSŁAWA SAWICKA - STOLARSKA - Reprezentant organizacji pozarządowych

dokonała oceny złożonych ofert i po podsumowaniu punktacji wyłoniła te, które spełniają warunki konkursu.
Poniższa tabela przedstawia projekty, które zostały zweryfikowane i ostatecznie zatwierdzone do dofinansowania przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

Tutaj ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert nr 3/2011 dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza z dniem 4 maja 2011 roku otwarty konkurs ofert nr 3/2011 na realizację zadań publicznych dla organzizacji pozarządowych mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Gminy i działające na rzecz mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski oraz organizacje pozarządowe mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski, które w ramach swojej oferty obejmą wsparciem 80% mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski.

Zadania publiczne przeznaczone na dofinansowanie:
1.Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień realizowane w 2011 r.
- formy realizacji zadania:
1.1 organizacja przedsięwzięć i imprez promujących turystykę, aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych.
1.2 transfer dobrych wzorców, praktyk i rozwiązań aktywizujących środowiska wiejskie w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień przez organizacje pozarządowe
2) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane w 2011 r.
- formy realizacji zadania:
2.1 organizacja i koordynacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury, promowania historii oraz tradycji Gminy oraz przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych.
2.2 upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej oraz tradycji kulinarnych.
2.3 organizacja spotkań plastycznych, tanecznych, edukacyjnych oraz wycieczek i pikników tematycznych itp.
2.4 spotkania dla rodziców ze specjalistami z zakresu wspomagania rodzin.
2.5 rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych na terenie Gminy.

Wysokość środków publicznych dotacji przeznaczonych na realizację zadań w 2011 roku wynosi 20.000,00 zł. Na realizację zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę 8.000,00 zł. Maksymalna wartość przyznanej dotacji dla jednego projektu w tym konkursie wynosi 3.000,00 zł.

Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 4 maja 2011r. do dnia 24 maja 2011 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
Oferty złożone lub doręczone po terminie (obowiązuje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Oferta powinna być złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert nr 3/2011 na realizację zadań Gminy Aleksandrów Kujawski” oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert tj. w terminie do 14 czerwca 2011 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz na stronie internetowej (
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, pokój nr 107 lub telefonicznie pod numerem 054 282 20 59 wew. 41, 42 w godzinach od 7.30 - 14.00

Dokumentacja otwartego konkursu ofert nr 3/2011

ilustracja Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

ilustracja Regulamin Otwartego Konkursu ofert

ilustracja Oferta realizacji zadania publicznego

ilustracja Wzór umowy

ilustracja Sprawozdanie częściowe / końcowe

ilustracja Korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania

ilustracja Instrukcja wypełniania oferty

ilustracja Instrukcja wypełniania sprawozdania częściowego lub końcowego

ilustracja Wzór porozumienia z Wolontariuszem

ilustracja Karta czasu pracy wolontariusza

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty konkurs ofert nr 2/2011 dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
o g ł a s z a
Otwarty konkurs ofert nr 2/2011 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13 oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz  Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 r. (Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 r.)

I.Zakres zadania:
1.Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski i działające na rzecz mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski oraz organizacje pozarządowe mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski, które w ramach swojej oferty obejmą wsparciem 80 % mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski.
2.Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Aleksandrów Kujawski realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym
w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
3.Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a)budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, dzierżawy gruntów, zadań inwestycyjnych w tym prac remontowo – budowlanych,
b)działalności gospodarczej , politycznej i religijnej,
c)pokrycia deficytu działalności organizacji,
d)wstecznego finansowania projektów,
e)wynagrodzeń statutowych i utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
f)zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
g)podatków, ceł i opłat skarbowych, opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
4.Maksymalna wartość przyznanej dotacji dla jednego projektu wynosi 6.000,00 zł.

II.Wysokość środków i zasady przyznania dotacji:
1.Na realizację zadań dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz Zadania publiczne zlecone przez Gminę Aleksandrów Kujawski wykonywane będą przy udziale środków finansowych Gminy (dotacji) w wysokości 20.000,00 zł określone w budżecie Gminy na rok 2011. Na realizację zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę 14.000,00 zł.
2.W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Gmina może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących powyższych zadań planowanych do realizacji w 2011 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.Kwota przeznaczona na realizację poszczególnych zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III.Termin realizacji zadania: Zadanie winno być wykonane w 2011 r., przy czym początek jego realizacji nie może następować wcześniej niż 45 dni od terminu złożenia oferty. Dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

IV.Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie od 27 maja 2011 r. do dnia 15 września 2011 r.
na niżej podany adres:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87- 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 1 (sekretariat).
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urząd Gminy lub data stempla pocztowego.

V.Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Warunkiem rozpatrzenia ofert jest jej złożenie według wzoru oraz w wymaganym terminie (pkt.  IV ogłoszenia).
2.Kryteria wyboru ofert zawarte są w regulaminie otwartego konkursu ofert – załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2011 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.05.2011 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, pokój nr 106 lub telefonicznie pod numerem 54 282 20 59 wew. 41, 42 w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek (w godz. 07:30- 15:30), wtorek (w godz. 07:30 – 17:00), piątek (w godz. 07:30 – 14:00) oraz na stronie internetowej:  www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl (w zakładce Finanse Gminy, Konkursy 2011), a także na stronie www.gmina-aleksandrowkujawski.pl  w zakładce Organizacje Pozarządowe w Gminie – Uchwały, dokumenty, konkursy.

Dokumentacja otwartego konkursu ofert nr 2/2011

ilustracja Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

ilustracja Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ilustracja Regulamin Otwartego Konkursu ofert

ilustracja Oferta realizacji zadania publicznego

ilustracja Wzór umowy

ilustracja Sprawozdanie częściowe / końcowe

ilustracja Korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania

------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty konkurs ofert nr 1/2011 dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza z dniem 2 luty 2011 roku otwarty konkurs ofert nr 1/2011 na realizację zadań publicznych dla organzizacji pozarządowych mających zarejestrowaną siedzibę na terenie Gminy oraz działających na rzecz mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski.

I. Rodzaj zadań z zakresu:
1.wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz turystyki i krajoznawstwa poprzez:
a)organizacja przedsięwzięć i imprez promujących turystykę, aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja sportu i wspieranie reprezentacji sportowych.
2.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
a)organizacja i koordynacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury, promowania historii oraz tradycji Gminy oraz przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych.
b)upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej oraz tradycji kulinarnych.
c)organizacja spotkań plastycznych, tanecznych, sportowych, edukacyjnych oraz wycieczek i pikników tematycznych itp.
d)spotkania dla rodziców ze specjalistami z zakresu wspomagania rodzin.
e)rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych na terenie Gminy,

II.Wysokość środków publicznych dotacji przeznaczonych na realizację zadań w 2011 roku wynosi 20.000,00 zł. Maksymalna wartość przyznanej dotacji dla jednego projektu wynosi 4.000,00 zł.

III.Termin składania ofert
1.Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2011r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12. Oferty złożone lub doręczone po terminie (obowiązuje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Oferta powinna być złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Aleksandrów Kujawski” i nr konkursu oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta.

IV.Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1.Rozpatrzenie konkursu ofert nastąpi w terminie do 16 marca 2011 r.
2.Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Warunkiem rozpatrzenia ofert jest jej złożenie według wzoru oraz w wymaganym terminie (pkt IV ogłoszenia).
3.Kryteria wyboru ofert zawarte są w regulaminie otwartego konkursu ofert nr 1/2011.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, pokój nr 107 lub telefonicznie pod numerem 054 282 20 59 wew. 41, 42 w godzinach od 7.30 - 14.00

Dokumentacja otwartego konkursu ofert nr 1/2012

ilustracja Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

ilustracja Regulamin Otwartego Konkursu Ofert

ilustracjaOferta realizacji zadania publicznego

ilustracja Wzór umowy

ilustracja Sprawozdanie częściowe/kończowe z realizacji zadania

ilustracja Korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania

ilustracja Instrukcja wypełniania oferty

ilustracja Wzór porozumienia z wolontariuszem

ilustracja Instrukcja wypełniania sprawozdania

ilustracja Karta czasu pracy wolontariusza

Zarządzenie Nr 6
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 01.02.2011
w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursów z zakresu realizacji zadań publicznych oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13 oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się przeprowadzenie konkursu nr 1/2011 w terminie od 02 lutego 2011 roku do 16 marca 2011 roku

§ 1. Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadań publicznych w składzie:
1.ARKADIUSZ ŚWIĄTKOWSKI - Przewodniczący komisji
2.MONIKA ROLIRAD - Sekretarz komisji  
3.GERARD STOLARSKI - Członek komisji  
4.PATRYCJA BUTLEWSKA - Reprezentant organizacji pozarządowych 
§ 2. Ustalam Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

------------------------------------------------------------------------------------------------

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS