Wtorek, 28 Stycznia 2020
Konkursy 2013:

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert nr 2/2013 na realizację zadania:

 ROZWÓJ SPORTU

NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

W ROKU 2013

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.)  oraz  § 4 Uchwały Nr  III/16/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

I.      Zakres zadania:

 1. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
 2. poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
 3. osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 4. promocja sportu i aktywnego stylu życia;
 5. umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski

II.      Wysokość środków i zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu wniosków wynosi 80.000,00 zł. Maksymalna wartość przyznanej dotacji dla jednego projektu wynosi  40.000,00 zł.
 2. Konkurs jest adresowany do klubów sportowych działających na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, w tym także klubów funkcjonujących w formie spółki prawa handlowego, niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny z zakresu sportu.
 3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski będzie przekazanie klubom sportowym jednorazowo lub w transzach środków finansowych na poczet realizacji zadań przedłożonych we wniosku.
 4. Klub sportowy może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadań do 90% całkowitych kosztów zgłoszonych we wniosku.
 5. Podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie dotacji zobowiązany jest do posiadania 10% finansowego bądź pozafinansowego wkładu własnego.

III.     Termin realizacji zadania: w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

IV.    Warunki merytoryczne i finansowe

 1. Dotacja dla klubu sportowego może być przeznaczona w szczególności na:
  1) realizację programów szkolenia sportowego,
  2) zakup sprzętu sportowego,
  3) pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,
  4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia        sportowego,
  5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 2. Dotacje nie będą udzielane na:
  1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
  2) zobowiązania tego klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
  3) wypłaty wynagrodzenia dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
  4) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub zawodnikom,
  5) transferu zawodnik z innego klubu sportowego,
  6) realizację działalności sportowej drużyny i zawodników nie zgłoszonych do właściwego związku sportowego.

V.      Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 5.04.2013 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę (obowiązuje data dostarczenia Oferty do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, a nie data stempla pocztowego). Oferta powinna być złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert nr 2/2013 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2013”  oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta.

VI.    Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Rozpatrzenie konkursu ofert nastąpi w terminie do 12.04.2013 r.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Warunkiem rozpatrzenia ofert jest jej złożenie według wzoru oraz w wymaganym terminie (pkt.  V ogłoszenia).
 3. Kryteria wyboru ofert zawarte są w regulaminie otwartego konkursu ofert – załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2013 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.03.2013 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 54 282 20 59 wew. 27 w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek (w godz. 07:30- 15:30), wtorek (w godz. 07:30 – 17:00), piątek (w godz. 07:30 – 14:00) oraz na stronie internetowej: www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl (w zakładce Urząd Gminy, Sport w gminie – konkursy 2013), a także na stronie www.gmina-aleksandrowkujawski.pl  w zakładce Kultura, sport i turystyka – Sport w gminie – konkursy 2013.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

Zarządzenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski nr 21/2013 z dnia 13.03.2013 r.,  nr 27/2013 z dnia 3.04.2013 r. nr 30/2013 z dnia 23.04.2013 r. wraz z Regulaminem oraz pozostałymi załącznikami poniżej:

  ilustracja Załączniki (plik PDF).

 Wyniki Otwartego konkursu ofert nr 2/2013

  ilustracja Wyniki (plik PDF).

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS