Wtorek, 14 Lipca 2020
Ogólnopolski KONKURS fotograficzno-filmowy 2013:

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim KONKURSIE fotograficzno-filmowym "4 pory roku w Gminie Aleksandrów Kujawski"

Najwyżej oceniane będą ZDJĘCIA i FILMY, które stworzą „opowieść” o Gminie Aleksandrów Kujawski dokumentując walory turystyczno- krajoznawcze, kulturowe, zabytki, przyrodę, wydarzenia, ludzi, tradycję, ale również Gminę jako miejsce dla inwestycji i codziennego życia.

Opowieści, które pokażą gminę z perspektywy czterech pór roku, jak zmienia się otoczenie, co jest unikalne latem, co na wiosnę, a co jest wyjątkowe przez cały rok, jak zmienia się to samo miejsce w lutym, w sierpniu czy we wrześniu. Niektóre  zdjecia czy filmy nabiorą charakteru dopiero z perspektywy „lotu ptaka”  nakręcone lub zrobione przez paralotniarza.

Do wygrania 1000 zł oraz 50 unikalnych albumów o Gminie wraz z wyjątkową okolicznościową pieczęcią. Laureaci otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie.

Konkurs trwa od 22 lutego do 31 pażdziernika 2013 r.

Ostateczny termin nadsyłania prac to 31 października 2013 r. (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu). Wyłonienie laureatów nastąpi do 15 listopada 2013 r. na stronie gminy w zakładce ogłoszenia.

 

Regulamin konkursu:

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-FILMOWEGO
o nazwie „4 pory roku w Gminie Aleksandrów Kujawski”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
2.  Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej, pokój nr 5.
3.  Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: KONKURS FOTOGRAFICZNO-FILMOWY o nazwie „4 pory roku w Gminie Aleksandrów Kujawski”, zwany dalej Konkursem.
4.  Konkurs trwa od dnia 22 lutego do dnia 31 października 2013 roku.
5.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu dostępny jest  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.gmina-aleksandrowkujawski.pl
6.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty i wydana zostanie nagroda w przypadku złożenia prac przez minimum 10 uczestników.

§ 2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć / filmów promujących Gminę Aleksandrów Kujawskim, w kontekście hasła „Inwestuj, mieszkaj, wypoczywaj” z perspektywy wszystkich pór roku.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1.  Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletniości do dnia
poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną
zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów).
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 4. Zasady konkursu

1. Najwyżej oceniane będą zdjęcia / serie zdjęć/ filmy, które będą „opowieścią” o Gminie Aleksandrów Kujawski. Pokażą walory gminy z perspektywy czterech pór roku, jak zmienia się otoczenie, co jest unikalne latem, co na wiosnę, a co jest wyjątkowe przez cały rok. Jak te same miejsca zmieniają się w ciągu roku, o poranku, w południe, wieczorem. Opowieści dokumentujące walory turystyczno- krajoznawcze, kulturowe, zabytki, przyrodę, wydarzenia, ludzi, tradycję, ale również z pozycji miejsca dla inwestycji i codziennego życia. A może niektóre nabiorą charakteru dopiero z perspektywy „lotu ptaka”.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 30 zdjęć i/lub 3 filmów  wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu.
3.  Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: pliki JPG  lub TIF rozdzielczość minimum 300 dpi, filmy hd/full hd w wersji oryginalnego zapisu.

4.  Fotografie konkursowe powinny być przesłane w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD.
Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora zdjęć. Do płyty powinien być dołączony Formularz zgłoszeniowy. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik Konkursu opisuje każde zdjęcie poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane.
5. Filmy konkursowe powinny być przesłane w formie elektronicznej w postaci DVD. Każda płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora zdjęć oraz opisem ze wskazaniem miejsca, gdzie zostało wykonane. Opisu dokonuje się na rewersie płyty DVD oraz w Formularzu zgłoszeniowym.
6. Zdjęcia  na płycie CD|DVD oraz filmy na płycie DVD  wraz z Formularzem zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć w opisanej zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzno-filmowy „ 4 pory roku w Gminie Aleksandrów Kujawski”. bezpośrednio bądź listownie do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
do 31 października 2013 roku (w przypadku przesyłki  decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora, a nie data stempla pocztowego – nadania przesyłki).
7.  Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność Uczestnika.
8.  W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia / filmy wykonane na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
9.  Zgłoszone do Konkursu zdjęcia / filmy powinny dotyczyć atrakcji turystycznych, krajobrazów w różnych porach roku, wydarzeń, miejsc oraz osób, które kojarzą się z Gminą Aleksandrów Kujawski oraz biorąc pod uwagę informacje zawarte w § 4 punkt 1.
10. Przesłane zdjęcia konkursowe powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co oznacza, że zabrania się dokonywania własnej obróbki dokonanego zdjęcia, poprzez np. usuwanie z obrazu lub dodawanie do obrazu zbędnych lub dodatkowych elementów.
11. Przesłane filmy konkursowe powinny odzwierciedlać rzeczywisty obraz, można dokonać obróbki polegającej na łączeniu kilku/kilkunastu filmów tworzących jedną opowieść / spot. 
12.  Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć / filmów o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku, na których będą nadrukowane / znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty).
13.  Uczestnik poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza,
że jego zdjęcie/zdjęcia/filmy są jego własnością, nie narusza/naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich, a także iż przysługują mu prawa autorskie do zdjęć / filmów w pełnym zakresie. Uczestnik potwierdza również, iż zdjęcia te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich oraz że osoba przekazująca zdjęcia / filmy ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciach / filmach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.
14.  W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu zrekompensuje
organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie
zobowiązania organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.
15.  Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo,  bez żadnych ograniczeń
terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak
formy audio, video, druki oraz internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych
opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania
w podanej wyżej formie.
16.  Przesłane zdjęcia /filmy nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to, iż z  dniem przekazania organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym do wydawania i rozpowszechniania prac bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
17.  Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.
18.  Zgłoszenie zdjęć/ filmów do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby  Konkursu.
19.  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.
20.  Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania,
a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w siedzibie
Organizatora Konkursu.

§ 5. Komisja Konkursowa

1.  W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2.  Skład Komisji oceniającej nadesłane prace stanowić będą 3 osoby z ramienia Organizatora:

Tomasz Langner
Zbigniew Woźniak
Michał Guślakow

3.  Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie
nagród.
4.  W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji
w terminie do  10 listopada 2013 roku z zastrzeżeniem § 7. Komisja dokona oceny
wszystkich zdjęć / filmów nadesłanych i przyjętych do Konkursu pod kątem jakości, oryginalności, wyjątkowości i aktualności.
5. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.


§ 6. Nagrody

1.  Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia lub najlepszej serii zdjęć lub najlepszego filmu ukazującego walory Gminy Aleksandrów Kujawski otrzyma tytuł Laureata Konkursu oraz nagrodę w postaci 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych). W przypadku wyjątkowych prac fotograficznych i filmowych organizator może podzielić nagrodę główną na dwie części dla każdej z kategorii czyli
500 zł brutto dla fotografii i 500 zł brutto dla filmu.
2.  Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie 50 wyróżnień dla Uczestników Konkursu. Autorzy zdjęć / filmów wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci wyjątkowych albumów Gminy Aleksandrów Kujawski. Każdy z wyróżnionych otrzyma 1 album z wyjątkową pieczęcią Gminy Aleksandrów Kujawski oraz Dyplom uczestnictwa w konkursie.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Organizator zobowiązany będzie pobrać podatek dochodowy od nagród w konkursach według zasad określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (wartość nagrody zostanie pomniejszona o wartość podatku).
5.  Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione (mailem lub
telefonicznie) o wynikach Konkursu.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.gmina-aleksandrowkujawski.pl do 15 listopada 2013 r.


§ 7  Postanowienia końcowe

1.  Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia
Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie
publikowana na stronie internetowej www.gmina-aleksandrowkujawski.pl
2.  Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można  uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej pokój nr 5.

 

ilustracja Formularz zgłoszeniowy

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS