Piątek, 28 Lutego 2020
Otwarty Konkurs nr 1/2013:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.  z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późń. zm.) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 r. (Uchwała nr XIX/184/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012 r.)
 

ogłasza
 

otwarty konkurs ofert nr 1/2013 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w zakresie pomocy i integracji społecznej, w zakresie profilaktyki uzależnień, w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 

Cel konkursu.
 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań w zakresie jak powyżej podejmowanych na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów Kujawski oraz ich mieszkańców. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ww. zakresie nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

I. Rodzaj zadań:

 1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności organizacja i koordynacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury, promowania historii oraz tradycji Gminy, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Gminy, upowszechnienie i promocja lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej,
   
 2. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych na terenie Gminy, prowadzenie szkolenia i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym
   
 3. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
   
 4. w zakresie pomocy i integracji społecznej, w szczególności działania na rzecz dzieci i osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz integracji osób niepełnosprawnych,  
   
 5. w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej, narkotykowej,
   
 6. w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, edukacja krajoznawcza 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku wynosi  30.000,00 zł. Maksymalna wartość przyznanej dotacji dla jednego projektu wynosi 5.000 zł, w przypadku projektów partnerskich maksymalna wartość  dotacji nie może przekroczyć 8 000 zł. Organizacja pozarządowa może złożyć tylko jeden  projekt na dofinansowanie zadania publicznego (nie dotyczy projektów partnerskich).
 

III. Zasady przyznawania dotacji zawarte są w Regulaminie „Otwartego konkursu  ofert nr 1/2013” w Rozdziale III.
 

IV. Termin i warunki realizacji zadań.
 

 1. Zadanie winno być wykonane w 2013 r., a więc do 31.12.2013 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
   
 2. W rozliczeniu realizacji zadania publicznego będą uwzględnione rachunki z danego roku rozliczeniowego, wystawione po dacie zawarcia umowy pomiędzy oferentem, a Gminą Aleksandrów Kujawski.
   
 3. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach. 

V. Termin składania ofert.
 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2013 roku do godz. 1500 w Sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski lub przesłać pocztą na adres:
  Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
   
 2. Oferty złożone lub doręczone po terminie (obowiązuje data wpływu) nie będą brane pod uwagę. Oferta powinna być złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert nr 1/2013” na realizację zadań Gminy Aleksandrów Kujawski” oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs.
   
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22 lutego 2013 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz na stronie internetowej (www.gmina-aleksandrowkujawski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej.
   
 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późń. zm.). Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej złożenie według wzoru oraz w wymaganym terminie (pkt  II ogłoszenia).
   
 4. Kryteria wyboru ofert zawarte są w Regulaminie „Otwartego konkursu ofert nr 1/2013” w Rozdziale IV i V.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 5, telefonicznie pod numerem 054 282 20 59 w. 27 w godzinach od 10 - 13.

 

W DOKUMENTACH DO POBRANIA Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia z dniem 18 stycznia 2013 roku otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań publicznych Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2013 wraz z załącznikami.

 


  ilustracja  Załączniki do Zarządzenia Nr 3/2013 - archiwum ZIP

  ilustracja  Zarządzenie Nr 19/2013

  ilustracja  Wyniki Otwartego Konkursu Ofert Nr 1/2013

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS