Poniedziałek, 17 Lutego 2020
Ogłoszenie na nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2013 r.:

OGŁOSZENIE
z dnia 18 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) i § 12 Uchwały nr XIX/184/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Gminy Aleksandrów Kujawski do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2013 roku. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.
Przedstawiciela organizacji do komisji konkursowej może rekomendować kierownik wydziału odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowych
Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na 2013 r., mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:
1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
3) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
4) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 
Zadania Komisji konkursowej
1) ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.
 
Zgłoszenia na kandydatów na członków Komisji konkursowej
Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy „Nabór członków komisji konkursowych” będącego Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia należy przesłać do dnia 7.02.2013 r. na adres (decyduje data wpływu):

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
Ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
Z dopiskiem „KONKURSY NGO 2013. Kandydaci do Komisji”

lub złożyć bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

Wybór Członka Komisji konkursowej
Ostateczny wybór na Kandydata do Komisji konkursowej dokonają przedstawiciele Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Wybór zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy do dnia 12.02.2013 roku.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 5, telefonicznie pod numerem 054 282 20 59 w. 27 w godzinach od 10 - 13.

W PLIKACH DO POBRANIA znajduje się Ogłoszenie oraz formularz zgłoszeniowy.


ilustracjaOgłoszenie na nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2013 rok.

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS