Piątek, 28 Lutego 2020
ewid ludność 3:

Wymeldowanie lub uchylenia zameldowania (wymeldowanie)
w drodze decyzji administracyjnej

 ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 29
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr  AGNIESZKA BŁASZAK
insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
e-mail: agnieszka.blaszak@gmina-aleksandrowkujawski.pl
 
EWA GALASIŃSKA
insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
e-mail: ewa.galasinska@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późniejszymi zmianami),
 • Art. 15 ust. 2 lub art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 388),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze. zm.).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Każdy obywatel, mieszkaniec Gminy Aleksandrów Kujawski.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:
  • złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania
  lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,
  • przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu
  (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 7.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Opłata skarbowa wynosi: za wydanie decyzji 10 zł.
 • Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w godzinach od 8.30-14.00, wtorek 8.30-14.00 oraz 14.45-16.45, piątek 8.30-12.30 bądź przelewem na rachunek bankowy w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim o numerze:
  91 9537 0000 0010 5356 2000 0026
   
 • Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku w sprawie zameldowania (zwykłe podanie). W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić czynność podlegającą opłacie.

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m. in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, Prokuratury, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.

     Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

 • ...

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 

 PDF ilustracja

 85,6 KB

 2.


druk 2 
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS