Piątek, 10 Lipca 2020
ewid ludność 4:

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL
oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 29
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr  AGNIESZKA BŁASZAK
insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
e-mail: agnieszka.blaszak@gmina-aleksandrowkujawski.pl
 
EWA GALASIŃSKA
insp. ds. administracyjnych
 
e-mail: ewa.galasinska@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
  (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  (Dz.U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353 ),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia
  (Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
  (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Każdy obywatel, mieszkaniec Gminy Aleksandrów Kujawski.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Uproszczony wniosek o udostępnienie danych, za pomocą urządzeń teletransmisji danych,
  z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 • Wniosek o udostępnienie danych, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 • Dowód uiszczenia opłaty.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 7.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31.00 zł. Z opłat zwolnione są: Policja, Prokuratura, ZUS, KRUS itp.
   
 • Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w godzinach od 8.30-14.00, wtorek 8.30-14.00 oraz 14.45-16.45, piątek 8.30-12.30 bądź przelewem na rachunek bankowy w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim o numerze: 
  91 9537 0000 0010 5356 2000 0026
 • Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku. W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić czynność podlegającą opłacie „opłata za udzielenie informacji o danych osobowych”.

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Niezwłocznie natomiast w przypadku decyzji administracyjnej - miesiąc. Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie z zbiorze żądanych informacji oraz wskazać zakres żądanych informacji, oraz podstawę żądania udostępnienia danych (interes prawny, interes faktyczny). Wniosek mogą składać zarówno osoby fizyczne jak również zakłady pracy.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 

 PDF ilustracja

 85,6 KB

 2.


druk 2 
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS