Sobota, 22 Lutego 2020
ewid ludność 1:

Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy

 ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 29
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr  AGNIESZKA BŁASZAK
insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
e-mail: agnieszka.blaszak@gmina-aleksandrowkujawski.pl
 
EWA GALASIŃSKA
insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 
e-mail: ewa.galasinska@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 388 ze zm.)

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Każdy obywatel, mieszkaniec Gminy Aleksandrów Kujawski.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz: 
    
  • Dla cudzoziemców przy zameldowaniu na pobyt stały - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu,
  • Dokument stwierdzający tożsamość (dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia),
  • Książeczka Wojskowa - dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony, 
  • Potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego w poprzedniej gminie dla osób meldujących się na pobyt stały.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 7.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Brak opłat

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Zameldowania i wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza (druku) meldunkowego. Jako potwierdzenie czynności wydaje się poświadczenie zameldowania lub wymeldowania.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego..

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

 • Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad   miesiące, oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.
 • Przy wymeldowaniu należy stawić się osobiście i przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę),
 • Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy (najemców), właściciela (współwłaściciela) lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu (do wglądu) na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu.
 • Wymeldowania z pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu pobytu dokonuje się ustnie.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 

 PDF ilustracja

 85,6 KB

 2.


druk 2 
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS