Sobota, 15 Sierpnia 2020
drogi karta3:

Zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogi

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 33
fax. +48 54 282 20 31
 
inż. SZYMON BRZEZIŃSKI
ref. ds. drogownictwa
 
e-mail: szymon.brzezinski@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) oraz art. 104 kpa.

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wniosek ŚRiD-3,
 • plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem,

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 11.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Do 7 dni.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia  doręczenia stronie.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     Brak

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


wniosek na lokalizację urządzeń w pasie drogi
 

 PDF ilustracja

 24,9 KB

 2.


druk 2 
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS