Sobota, 6 Czerwca 2020
drogi karta2:

Zgoda na lokalizację zjazdu przy drogach publicznych

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 33
fax. +48 54 282 20 31
 
inż. SZYMON BRZEZIŃSKI
ref. ds. drogownictwa
 
e-mail: szymon.brzezinski@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Art. 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115, z późniejszymi zmianami), art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79  rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz.1635).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wniosek,
 • mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją,
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem lokalizacji zjazdu,
 • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego inwestycją, a w razie jego braku kopię prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, (nie dotyczy przebudowy istniejącego zjazdu),
 • kopia wypisu z rejestru gruntów,
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile jest potrzebny).

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 11.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł,
 • Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu – 82,00 zł

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Do 7 dni.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia  doręczenia stronie.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     Zezwolenie na lokalizację zjazdu stanowiącego połączenie z działką zabudowaną / przeznaczoną pod zabudowę budynkiem mieszkalnym nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu
przy drogach publicznych

 

 PDF ilustracja

 30,5 KB

 2.


druk 2 
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS