Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Dokumenty:

W tym miejscu będą Państwo mogli skorzystać z dokumentów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Znajdą tu Państwo zarówno ustawy, jak i lokalne strategie, związane z działalnością stowarzyszeń i fundacji w naszym kraju.

  ilustracja Karta zasad działania organizacji

W 1996 r. została utworzona "Karta zasad  działania organizacji pozarządowych. Jest to siedem zasad, którymi w swoim przekonaniu,  powinny kierować się organizacje należące do III sektora

  ilustracja Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania, jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Reguluje ona Podstawowe zasady i reguły tworzenia i prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, czyli organizacje społeczne o określonych w przedmiotowej ustawie cechach.

  ilustracja Ustawa o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

Powyżej prezentujemy Państwu tekst ustawy  regulującej działalność pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna.  Prowadzą ją organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), w  sferze zadań określonych w ustawie. Prezentowana ustawa zawiera zmiany wprowadzone w 2011 r.

  ilustracjaUstawa o fundacjach

 W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

  ilustracja Biuletyn dla organizacji pozarządowych

Poradnik "Jak założyć stowarzyszenie"

   ilustracjaJak założyć Stowarzyszenie

Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania – najważniejsze zmiany

18 stycznia 2011 r. wchodzi w życie nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Wszystkie konkursy ogłaszane od 18 stycznia 2011 r. muszą stosować nowe wzory.
UWAGA! W rozporządzeniu nie zawarto przepisów przejściowych dotyczących tego, czy nowe rozporządzenie jest stosowane do ogłoszonych przed 18 stycznia 2011 r. konkursów oraz realizowanych przez organizacje zleceń z wykorzystaniem wzorów z poprzedniego rozporządzenia (umowy i sprawozdania).
Według informacji uzyskanych w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowywana jest opinia prawna na ten temat. Ma się ona pojawić na stronie www.pozytek.gov.pl w ciągu kilkunastu najbliższych dni.

Oferta
Wzór oferty (czyli formularz, który organizacja wypełnia, starając się o dotację) dostosowano do możliwości składania oferty wspólnej – jest to zatem możliwość składania jednego wniosku o dotację (czyli właśnie oferty) przez kilka podmiotów. Oferenci występujący wspólnie są zobowiązani podać: dane dotyczące każdej organizacji, która przystępuje do oferty wspólnej (m.in. dane teleadresowe, przedmiot działalności, osoby reprezentujące), sposób reprezentacji oferentów przed organem administracji publicznej (może być to m.in. sposób wynikający ze statutów organizacji, pełnomocnictwo lub prokura), informację które działania będą wykonywane przez którego oferenta, koszty tych działań ponoszone przez każdego oferenta, zasoby ludzkie i rzeczowe wnoszone przez każdego z oferentów. W przypadku, gdy oferenci stosować będą inny sposób podpisania oferty, niż wynikający z odpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze – będą zobowiązani do załączenia odpowiedniego dokumentu upełnomacniającego osoby podpisujące ofertę.

We wzorze oferty zmienione zostały opisy pól w części merytorycznej zadania. Dodano m.in. opis „potrzeb”, na jakie odpowiada oferta (gdzie wpisuje się uzasadnienie, wyjaśniające dlaczego projekt powinien być zrealizowany). Harmonogram ma postać tabeli, w której trzeba m.in. określić, który podmiot jest odpowiedzialny za realizację danego działania.

Duże zmiany wprowadzono do kosztorysu realizacji zadania. Nowością jest wycena pracy społecznej członków organizacji lub wolontariuszy. Oznacza to, że koszt ich pracy jest w kosztorysie traktowany na równi z wkładem finansowym. Zgodnie z przyjętą praktyką wycenę pracy społecznej i pracy wolontariuszy należy dokonać na podstawie obowiązujących stawek rynkowych (jaki byłby koszt takiej pracy, gdybyśmy musieli za nią zapłacić – inna będzie zatem wycena pracy osoby księgującej, a inna osoby wykonującej proste czynności administracyjne).

Inne nowości w tabeli kosztorysu to wyszczególnienie rodzajów kosztów, które zostały podzielone na:
• koszty merytoryczne (są to wszystkie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania)
• koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać wszystkie koszty związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym: w tym obsługą finansową, prawną)
• inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji.

Wprowadzono także dodatkową tabelę nr 3, której wypełnienie zależy od decyzji oferenta/oferentów. Jej wypełnienie wpływa na sposób zawarcia umowy z oferentem/oferentami. Jeżeli organizacja przewiduje, że wkład własny do zadania będzie w całości lub części pochodził z dotacji innego organu administracji publicznej, ale nie ma jeszcze pewności, czy zostaną te środki przyznane – wypełniając tabelę będzie mogła skorzystać ze specjalnych zapisów w umowie, które w przypadku nieotrzymania środków zapewnią jej prawo do zmiany oferty lub rezygnacji z jej wykonania (par. 16 wzoru umowy).
Aby skorzystać z tego uprawnienia, organizacja w punkcie IV 2 (w źródłach finansowania) powinna podać, ile w ramach wkładu własnego planuje pozyskać ze środków od innych organów administracji publicznej. Następnie w tabeli 3 podać: nazwę organu, kwotę przewidywanych środków, oznaczyć, czy środki zostały przyznane, czy nie, podać termin rozpatrzenia w przypadku, kiedy rozpatrzenie nie nastąpiło.
Wypełnienie tej tabeli daje możliwość wprowadzenia do umowy zapisów par. 16. Organizacja w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert, w jakim ubiegała się o środki, które stanowić mają wkład własny, jest zobowiązana do poinformowania o tym, że środki nie zostały przyznane (jeżeli zostały przyznane – nie musi informować). Jeżeli nieprzyznanie środków oznaczać będzie, że nie da się zrealizować zadania, w którym miały one być wkładem własnym – wówczas organizacja bez konsekwencji może odstąpić od umowy. Jeżeli nieprzyznanie środków pozwoli na realizację zadania w całości lub w ograniczonym zakresie – możliwa jest zmiana treści umowy.
Jeżeli organizacja nie powiadomi w terminie 7 dni o tym, że środków nie otrzymała – wówczas ma obowiązek zapewnić takie środki z innych źródeł i nie może odstapić w uproszczonym trybie od umowy. Jeżeli odstąpi, może zostać na nią nałożona kara o maksymalnej wartości 10% wartości dotacji – nie więcej niż 1000 zł (o ile taki zapis zostanie wpisany do umowy).

Załączniki do oferty
Ważną zmianą jest także zniesienie obowiązku załącznia m.in. statutu i sprawozdania finansowego. Do oferty składanej przez pojedynczego oferenta jedynym wymaganym załącznikiem jest kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji. Jednocześnie wskazano, że aktualny odpis jest niezależny od daty jego wydania. Odpis powinien wskazywać aktualną sytuację w organizacji.

Informacje w przypisach oferty
Warto zwrócić uwagę, że na końcu wzoru oferty znajdują się bardzo użyteczne informacje w formie przypisów do niektórych pól w ofercie. Doprecyzowują oczekiwania co do zawartości, a zawężają ich swobodną interpretację. To tu znaleźć można m.in. informację o tym, co oznacza aktualność odpisu z rejestru.

Umowa
Również umowa została dostosowana do możliwości realizacji zadania publicznego poprzez złożenie oferty wspólnej. Zapisano tam, że środki przekazywane na zadanie opisane w ofercie wspólnej dzielone są na poszczególnych oferenetów, a ich przekazanie następuje oddzielnie na konto każdego z oferentów.
Ponadto umowa pozwala na zmienianie wysokości środków pochodzących ze źródeł własnych oferenta/oferentów, środków z innych źródeł oraz środków pochodzących ze środków publicznych. Za zgodne z umową uznaje się, gdy suma tych środków nie zmienia się, ich struktura natomiast może się zmieniać bez konsekwencji dla oferenta/oferentów.

W par. 2 ust 2. wskazano, że do umowy załącza się zaktualizowany opis działań, harmonogram i kosztorys – co sankcjonuje powszechną praktykę ograniczania finansowania w stosunku do wysokości dotacji, o którą ubiegają się oferenci.

W umowie wskazuje się, że środki powinny zostać przekazane w ciagu 30 dni od podpisania umowy lub w transzach. Warunkiem uzyskania środków w ramach kolejnej transzy jest złożenie przez organizacje sprawozdania częściowego. Te zapisy utrudniają zawieranie umów na zadania, które rozpoczynają się w terminie dłuższym niż 30 dni od podpisania umowy (organ mógłby bowiem zawrzeć w styczniu umowę na zadanie odbywające się w okresie letnim, jednak przekazanie tych środków w ciągu 30 dni od podpisania umowy nie jest zgodne z dyscypliną finansów publicznych ponieważ środki pozostawałyby na koncie organizacji do czasu rozpoczęcia realizacji zadania –a więc kilka miesięcy).

Oferent/oferenci mają prawo bez konsekwencji odstąpić od umowy w terminie nie późniejszym niż dzień przekazania dotacji lub pierwszej jej transzy.
W przypadku późniejszego odstąpienia organowi administracji publicznej przysługuje prawo do zastosowania kary umownej, która może wynieść maksymalnie 10% wartości dotacji, ale nie więcej niż 1000 zł.
Wartość procentową kary umownej określa się w umowie.

Organizacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie w ciągu 30 dni:
• po zakończeniu realizacji zadania
• po zakończeniu roku budżetowego, jeżeli termin realizacji zadania wykracza poza rok budżetowy
• na wezwanie organu administracji publicznej - w ciągu 30 dni od daty doręczenie wezwania.
Jeżeli organizacja nie złoży sprawozdania w pożwyszym terminie organ ma obowiązek wezwać organizację do złożenia sprawozdania. Jeżeli organizacja nie zastosuje się do tego wezwania – wówczas zapłaci karę wskazaną w umowie – maksymalnie 10% wartości dotacji, ale nie więcej niż 1000 zł.

We wzorze umowy wprowadzono postanowienia fakultatywne m.in.:
1. możliwość wprowadzenia warunku przekazania kolejnej transzy dotacji po wydatkowaniu przez organizacje określonego procenta transzy, którą otrzymała wcześniej
2. warunek zabezpiecznia umowy wekslem in blanco (może mieć to znaczenie dla większych dotacji)
3. możliwość skorzystania z par. 16 umowy w przypadku, gdy organizacja zadeklarowała korzystanie z innych środków publicznych, jako wkładu własnego
4. możliwość dodania zobowiązania do stosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych.

W przypadku oferty wspólnej do umowy załącza się umowę zawartą między oferentami (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego oferenci muszą taką umowę zawrzeć między sobą).

Sprawozdanie
Wzór sprawozdania został dostosowany do wymogów związanych z możliwością składania oferty wspólnej. Układ pól, jak i pouczenia zostały w większym stopniu uspójnione z zakresem informacji podawanych przez organizacje w ofercie.
Dodano pouczenie nt. możliwości składania sprawozdania w formie elektronicznej.

Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty
W Dzienniku Ustaw Nr 6 z 10 stycznia 2011 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Rozporządzenie wchodzi w życie 7 dni po opublikowaniu czyli 18 stycznia 2011 r. Jest realizacją delegacji zawartej w art. 19 ustawy o działalności pożytku (...).

Z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005, Nr 264, poz. 2207).

Tekst nowego rozporządzenia

ilustracja nowe załącznik nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

ilustracja nowe zalącznik nr 2 - UMOWA o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego

ilustracja nowe zalącznik nr 3 -SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

AKTY   PRAWA   MIEJSCOWEGO

ilustracjaUchwała Rady Gminy Nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.treść

ilustracjaUchwała Rady Gminy Nr III/18/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnosci statutowej tych organizacji. treść

 


||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS