Sobota, 15 Sierpnia 2020
Dodatkowe informacje:

NIE  PAL  ODPADÓW  W PIECACH DOMOWCH i OGNISKACH
TRUJESZ SIEBIE i SWOICH NAJBLIŻSZYCH


Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach. W  emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.
Oddziaływanie zanieczyszczeń u ludzi powoduje trudności w oddychaniu (są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc), a u roślin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych. Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo kumulując się
w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie. Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe. Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi.
Skutki wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne.
Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.
Zminimalizujmy więc ryzyko zachorowania naszych najbliższych i nie powodujmy niepotrzebnego  zatruwania powietrza, gleby czy wody.  Natura zemści się na nas wcześniej czy później. A wtedy będzie za późno na refleksje. Pomyślmy więc  już dzisiaj.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych. Zgodnie z ustawą o odpadach zakazane jest spalanie odpadów w piecach, kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu.

Informacja

Coraz częściej do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  docierają sygnały, że na terenie Naszej Gminy stosowane są praktyki wylewania szamba do ogrodów, rowów i na pola. Tego typu ścieki to nie jest nawóz, który można wylać na pole czy do lasu z korzyścią dla tego terenu. Ścieki to nie tylko bakterie kałowe, ale także cała masa przeróżnych detergentów, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te dostają się do gleb i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Fakt, że nie widać skutków wylewania ścieków do gruntu przez rok, dwa czy pięć lat nie oznacza wcale, że ich nie będzie.
Zawarte w ściekach substancje szkodliwe, które wymywane są z gleby do wód podziemnych, powodują wzrost mineralizacji tych wód, a co za tym idzie zwiększają twardość wody.
W konsekwencji instalacje wodociągowe zarastają kamieniem, a do prania musimy dodawać więcej proszku. A to wszystko kosztuje. Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) ma obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach prawa. Jednocześnie zgodnie z w/w ustawą każdy, kto posiada na swojej nieruchomości szambo, powinien mieć podpisaną umowę z firmą upoważnioną do świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Aktualnie na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski istnieje kilka firm które są uprawnione do wykonywania tego typu usług. Tutaj znajdą państwo wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe:
http://www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/WykazJednostek-odpady

W stosunku do osób i firm, które nie zastosują się do zasad prawidłowego postępowania ze ściekami, mogą być wymierzane kary finansowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa. Informujemy, że każdy mieszkaniec po stwierdzeniu wylewania ścieków do rowu lub na pole przez osoby nieupoważnione, może zgłaszać ten fakt: do Straży Gminnej
w Aleksandrowie Kujawskim tel. 54 282 20 59 tel. kom. 600 949 236

Informacja

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS