Piątek, 10 Lipca 2020
KARTY SPRAW
budownictwo karta 9:

Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy \ celu publicznego

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 35
fax. +48 54 282 20 31
 
ANNA EIZENCHART
podinsp. ds. budownictwa
 
inż. SZYMON BRZEZIŃSKI
insp. ds. budownictwa
 
mgr inż. BOGUSŁAW GOLLUS
kierownik wydziału

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • W przypadku złożenia niekompletnego wniosku (również bez wymaganych dokumentów) wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nie usunięcie braków w ww. terminie spowoduje uznanie przez tutejszy organ wniosku za niekompletny pod względem formalno-prawnym, czyli generalnie nie czyniącym zadość wymaganiom ustalonym w przepisach art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w skutek czego przedmiotowe podanie pozostanie bez rozpoznania.
 • Art. 64 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Art. 64 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (tj. Dz. U. Nr 0, poz. 647)

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • Uzupełnienie

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 13.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Brak opłat.

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Do 7 dni.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Nie przysługuje.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     W przypadku złożenia niekompletnego wniosku (również bez wymaganych dokumentów) wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nie usunięcie braków w ww. terminie spowoduje uznanie przez tutejszy organ wniosku za niekompletny pod względem formalno-prawnym, czyli generalnie nie czyniącym zadość wymaganiom ustalonym w przepisach art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w skutek czego przedmiotowe podanie pozostanie bez rozpoznania.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
celu publicznego

 

 PDF ilustracja

 19,1 KB

 2.


Druk - pełnomocnictwo 
 

 PDF ilustracja

 20,3 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS