Piątek, 28 Lutego 2020
KARTY SPRAW
budownictwo karta5:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Planowania
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 35
fax. +48 54 282 20 31
 

ANNA EIZENCHART
podinsp. ds. budownictwa
 
inż. SZYMON BRZEZIŃSKI
insp. ds. budownictwa
 
mgr inż. BOGUSŁAW GOLLUS
kierownik wydziału

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
 • Art. 54 i art. 60 i art. 86 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Nr 0, poz. 647)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • Wniosek (udostępniony druk)
 • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy (udostępniony druk)
 • Potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 107 zł
 • Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów
 • Kopia mapy zasadniczej potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową
 • Kopia mapy zasadniczej potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
 • Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego, a w przypadku braku uzbrojenia terenu – umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawarte pomiędzy gestorami sieci a inwestorem
 • Dokumenty zaświadczające o dostępie terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku należy załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 3 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Planowania w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 12.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - 107 zł
  (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn.zm.).
 • Za pełnomocnictwo - 17 zł (na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr  225 poz. 1635 z późn. zm.).

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

     Do 2 miesięcy. W sprawach nieskomplikowanych do miesiąca. Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii – wystąpienia o uzgodnienia i opinie wstrzymują bieg terminu, inwestycje skomplikowane mogą spowodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 PDF ilustracja

 66,9 KB

 2.


Druk - pełnomocnictwo 
 

 PDF ilustracja

 20,3 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS