Poniedziałek, 17 Lutego 2020
KARTY SPRAW
budownictwo karta2:

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Planowania
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 35
fax. +48 54 282 20 31
 
ANNA EIZENCHART
podinsp. ds. budownictwa
 
inż. SZYMON BRZEZIŃSKI
insp. ds. budownictwa
 
mgr inż. BOGUSŁAW GOLLUS
kierownik wydziału

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn.zm.);

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wniosek (udostępniony druk)
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy
 • potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł
  (w przypadku działania przez pełnomocnika)

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Planowania w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 12.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł (na podstawie cz. II, pkt 21 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).
 • Za pełnomocnictwo - 17 zł (na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 z późn. zm.).

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

    

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Ustalanie numeru porządkowego: przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego,
     Zaświadczenia: na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

..    

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
 

 PDF ilustracja

 40,7 KB

 2.


Druk - Pełnomocnictwo 
 

 PDF ilustracja

 20,3 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS