Poniedziałek, 24 Lutego 2020
KARTY SPRAW
budownictwo karta1:

Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Aleksandrów Kujawski"

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Planowania
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 35
fax. +48 54 282 20 31
 

ANNA EIZENCHART
podinsp. ds. budownictwa
 
mgr inż. BOGUSŁAW GOLLUS
insp. ds. budownictwa
 
mgr MALWINA ANDRUSIAK
kierownik wydziału

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Art. 30 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (tj. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski;
 • Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 z późn. zm.);

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu (udostępniony druk), który powinien zawierać:
  • numer ewidencyjny nieruchomości
  • numer obrębu
  Lub
  • dokładnie określony adres nieruchomości
  • kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości 
 • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy (udostępniony druk)
 • Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17zł (w przypadku działania przez pełnomocnika)

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Planowania w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 12.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego (na podstawie cz. I ust. 51 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).
  • od wypisu 
  - do 5 stron - 30 zł,
  - powyżej 5 stron - 50 zł
  • od wyrysu 
  -  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł 
  - nie więcej niż - 200 zł,
  • za pełnomocnictwo - 17 zł (na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr  225 z 2006 r., poz. 1635 z późn. zm.). 

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

    

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Nie przysługuje.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

..    

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o wypis lub wyrys
 

 PDF ilustracja

 30,9 KB

 2.


druk 2 
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS