Piątek, 28 Lutego 2020
alkohol karta4:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 50
fax. +48 54 282 20 31
 
EWA GALASIŃSKA
insp. ds. administracyjnych
 
mgr MAJA MAJEWSKA
kierownik wydziału

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze. zm.),
 • Uchwała Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr XI/112/11,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.,).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na organizacji zamkniętych imprez okolicznościowych, na które nie ma wstępu klient zewnętrzny. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wniosek o wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć,
 • aktualnie prowadzona działalność gospodarcza obejmująca katering,
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 7.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
  - 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  - 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 • Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  - 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
 • Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w pierwszym podpunkcie. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
 • Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 • Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej  wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia  nie podlega opłacie skarbowej.
 • W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście lub przez pełnomocnika oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia. Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.
 • Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
  • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika,
  • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia,
  • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
 • Opłatę za korzystanie z zezwolenia oraz opłatę skarbową wnosi się:
  • gotówką w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski,
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
  KBS Aleksandrów Kujawski nr 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026
 • UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

     Wydanie ww. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o wydanie zazwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

 

 PDF ilustracja

 48,2 KB

 2.


Wniosek o wydanie duplikatu zazwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 PDF ilustracja

 41,7 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS