Wtorek, 21 Stycznia 2020
alkohol karta3:

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych
zapasów napojów alkoholowych

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 50
fax. +48 54 282 20 31
 
EWA GALASIŃSKA
insp. ds. administracyjnych

mgr MAJA MAJEWSKA
kierownik wydziału

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2012 r, poz. 1356 ze. zm.)
 • Uchwała Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr XI/112/11,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:

• likwidacja punktu sprzedaży,
• upływ terminu ważności zezwolenia,
• zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
• zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
• niezłożenie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wniosek o wydanie zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 • wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 7.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • • 1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2,7% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
 • Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
  • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika,
  • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia,
  • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
 • Opłatę za korzystanie z zezwolenia oraz opłatę skarbową wnosi się:
  • gotówką w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski,
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
  KBS Aleksandrów Kujawski nr 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026
 • UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

     Wydanie ww. zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni od daty złożenia wniosku.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż,
posiadanych, zinwntaryzowanych
zapasów napojów alkoholowych

 

 PDF ilustracja

 46,2 KB

 2.


Wniosek o wydanie z akt sprawy
uwierzytelnionych kopii dokumentów
 
 

 PDF ilustracja

 45,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS