Wtorek, 14 Lipca 2020
alkohol karta2:

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 50
fax. +48 54 282 20 31
 
EWA GALASIŃSKA
insp. ds. administracyjnych
 
mgr MAJA MAJEWSKA
kierownik wydziału

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
 • Uchwała Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr XI/112/11,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu w stałych punktach sprzedaży lub podczas organizacji przyjęć oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Aleksandrów Kujawski,
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 7.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175,00 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej.
 • W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście lub przez pełnomocnika oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia. Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.
 • Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
  • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika,
  • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia,
  • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
 • Opłatę za korzystanie z zezwolenia oraz opłatę skarbową wnosi się:
  • gotówką w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
  KBS Aleksandrów Kujawski nr 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026
 • UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

     Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 PDF ilustracja

 53,6 KB

 2.


Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
 
 

 PDF ilustracja

 41,7 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS