Poniedziałek, 24 Lutego 2020
alkohol karta1:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych –
– sprzedaż detaliczna i gastronomiczna

 ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 50
fax. +48 54 282 20 31
 
EWA GALASIŃSKA
insp. ds. administracyjnych
 
mgr MAJA MAJEWSKA
kierownik wydziału


 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze. zm.),
 • Uchwała Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr XI/112/11,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2014 r, poz. 1628 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze. zm.).

ilustracja K T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

  ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 7.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
  - 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  - 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu
  (z wyjątkiem piwa)
  ,
  - 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
   
 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
   
 • Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  - 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
   
 • Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w pierwszym podpunkcie.
   
 • Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
   
 • Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
   
 • Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
   
 • Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej.
  W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście lub przez pełnomocnika oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia. Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.
   
 • Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
  • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika,
  • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia,
  • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
 • Opłatę za korzystanie z zezwolenia oraz opłatę skarbową wnosi się:
  • gotówką w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski,
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
  KBS Aleksandrów Kujawski nr 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

  UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

Wydanie ww. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

Od decyzji organu zezwalającego, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

ilustracja U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:
okres podstawowy:

 • 2 lata – w placówkach handlu detalicznego,
 • 4 lata – w placówkach gastronomicznych.
 • okres wydłużony - przy drugim i następnych zezwoleniach, z zastrzeżeniem braku negatywnych opinii.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
  a w szczególności:
  - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 • Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.
 • Zezwolenie wygasa w przypadku:
  • likwidacji punktu sprzedaży,
  • upływu terminu ważności zezwolenia,
  • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż
detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych

 

 PDF ilustracja

 54,5 KB

 2.


zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego 
 

 PDF ilustracja

 43,1 KB

 3.


Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych za dany rok

 

PDF ilustracja

 38,0 KB

 4.


wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych

 

PDF ilustracja

 41,7 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS