Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Konkursy:

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2011"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse". W konkursie na działania służące wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości mogą aplikować organizacje pozarządowe ze wsi i miast do 20 000 mieszkańców.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy, prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2011 roku o godzinie 24.00.
Szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty konkursowe oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosków znajdują się na stronie
www.rownacszanse.pl.
adres: Kredytowa 6 lok. 20, 00-062 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 22 826 10 16, faks: 22 826 10 16
e-mail:
rownacszanse@pcyf.org.pl

URZAD MARSZAŁKOWSKI OGŁOSIŁ KONKURSY na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego w 2011 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił 15 konkursów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego w 2011 r. w zakresach:
1. „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa
narodowego”;
2. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”;
3. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”;
4. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”;
5. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;
6. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
7. „Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą realizowanej przez organizacje młodzieżowe”;
8. „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów”;
9. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”;
10. „Ochrona i promocja zdrowia”;
11. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”;
12. „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących”
13. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”;
14. „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
15. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania oraz wzory druków związanych z realizacją zadania publicznego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka: „organizacje pozarządowe”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.


||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS