Piątek, 10 Lipca 2020
Utylizacja odpadów azbestowych:

Aleksandrów Kujawski, dnia 02 stycznia 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

     Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski w związku z ogłoszonym konkursem w dniu 21 listopada 2011 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych informuje osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, które planują w bieżącym roku zdjąć pokrycie dachu z azbestu i skorzystać z dofinansowania obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych, muszą złożyć w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 12, 87–700 Aleksandrów Kujawski – Biuro Obsługi Interesanta) oświadczenie o realizacji w 2012 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości oraz dokładną ilość tych odpadów a także decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dane te należy przekazać w terminie do dnia 24 lutego 2012 r.

     Gmina po zebraniu powyższych informacji wystąpi z wnioskiem o uzyskanie dotacji i po uzyskaniu promesy oraz złożeniu niezbędnych dokumentów formalno – prawnych zostanie podpisana umowa między WFOŚIGW i Gminą Aleksandrów Kujawski.

     Złożenie przez gminę wniosku o przyznanie dotacji nie gwarantuje uzyskania dofinansowania dla przedmiotowego zadania.


     Demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie gminy zajmie się firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Dotacja musi zostać rozliczona do końca grudnia 2012 r. W tym terminie Gmina musi przedłożyć w WFOŚIGW oryginały i kopie kart przekazania odpadu oraz protokóły demontażu azbestu z wyodrębnieniem poszczególnych nieruchomości, z których usunięto azbest. Koszty nowego pokrycia dachowego nie są kosztami kwalifikowanymi i leżą po stronie właściciela posesji.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski


Informacje dotyczące warunków otrzymania dofinansowania w tut. Urzędzie (ul. Słowackiego 12, pok. nr 11 oraz I piętro pok. nr 107, tel. 54 282 20 59)

  :: Dokumenty do pobrania :: ilustracja


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Oświadczenie o utylizacji azbestu
 

 PDF ilustracja

 27,6 KB

 2.


Wniosek zamiaru usunięcia azbestu 
 

 PDF ilustracja

 32,5 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS