Piątek, 10 Lipca 2020
Skarbnik Gminy:

ilustracja

Skarbnik Gminy Aleksandrów Kujawski mgr Marek Buczko
 
e-mail: marek.buczko@gmina-aleksandrowkujawski.pl


Do zadań skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez
  poszczególne stanowiska pracy oraz przez jednostki organizacyjne gminy,
 3. organizowanie właściwego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli
  dokumentów księgowych oraz ich archiwizację,
 4. przygotowywanie projektu budżetu, zmian w budżecie oraz sprawozdań z realizacji budżetu,
 5. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
 6. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych dla gminy,
 7. informowanie rady o odmowie złożenia kontrasygnaty lub o sytuacji, która taką odmowę może spowodować,
 8. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 9. zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w urzędzie,
 10. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej gminy,
 11. kontrola gospodarki finansowej urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, kontrola kasy,
 12. kontrola legalności dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji budżetu,
 13. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy,
 14. opracowywanie projektów zmian instrukcji i regulaminów dotyczących gospodarki finansowej gminy,
 15. przekazywanie poszczególnym wydziałom urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,
 16. opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących budżetu oraz podatków i opłat lokalnych,

Skarbnik kieruje bezpośrednio Wydziałem Finansowym i pełni obowiązki kierownika tego wydziału.

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS