Piątek, 10 Lipca 2020
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Numer rejestrowy

 01/12

Data wpisu

 23 styczeń 2012 r.

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imięi nazwisko
i adres przedsiebiorcy

 Zakład Gospodarki Komunalnej
"GRONEKO"
Marci Gronowski
Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19
87-732 LUBANIE

Numer identyfikacji podatkowej NIP
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 888-28-63-798

Numer identyfikacyjny REGON
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 340049773

Określenie rodzaju odbieranych
odpadów komunalnych

20.01.30 - Detergenty inne niż wymienione w 20.01.29
20.01.31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20.01.32 - Leki inne niż wymienione w 20.01.31
20.01.33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16.06.01, 16.06.02 lub 16.06.03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20.01.34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20.01.33
20.01.35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20.01.21 i 20.01.23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20.01.36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20.01.21, 20.01.23 i 20.01.35
20.01.37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20.01.38 - Drewno inne niż wymienione w 20.01.37
20.01.39 - Tworzywa sztuczne
20.01.40 - Metale
20.01.41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20.01.80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20.01.19
20.01.99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20.02.01 - Odpady ulegające biodegradacji
20.02.02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20.02.03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20.03.01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20.03.02 - Odpady z targowisk
20.03.03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20.03.04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20.03.06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20.03.07 - Odpady wielkogabarytowe
20.03.99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Numer rejestrowy

 02/12

Data wpisu

 1 luty 2012 r.

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imięi nazwisko
i adres przedsiebiorcy

Przedsiebiorstwo Komunalne 
"SANIKONT"
Radosław Kostuch
ul. Narutowicza 76/57
88-100 INOWROCŁAW

Numer identyfikacji podatkowej NIP
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 556-110-17-35

Numer identyfikacyjny REGON
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 91170470

Określenie rodzaju odbieranych
odpadów komunalnych

15.01.01 - Opakowania z papieru i tektury
15.01.02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15.01.03 - Opakowania z drewna
15.01.04 - Opakowania z metali
15.01.05 - Opakowania wielomateriałowe
15.01.06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15.01.07 - Opakowania ze szkła
15.01.09 - Opakowania z tekstyliów
15.02.03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15.02.02
16.01.03 - Zużyte opony
17.01 - materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17.02 - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17.03 - odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17.04 - odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17.05 - Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17.08 - materiały konstrukcyjne zawierające gips
17.09 - inne odpady z budowy, remontów i demontażu
19.01 - odpady z termicznego przekształcania odpadów
19.02 - odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19.03 - odpady stabilizowane lub zestalone
19.04 - odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19.06 - odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19.08 - odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
19.09 - odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19.10 - odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
19.11 - odpady z regeneracji olejów
19.12 - odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
19.13 - odpady z oczyszczania  gleby, ziemi i wód podziemnych
20.01 - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15.01)
20.02 - odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20.03 - inne odpady komunalne

Numer rejestrowy

 03/12

Data wpisu

 15 marca 2012 r.

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imięi nazwisko
i adres przedsiebiorcy

"Remondis Bydgoszcz" Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 45
85-749 Bydgoszcz

Numer identyfikacji podatkowej NIP
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 554-03-12-757

Numer identyfikacyjny REGON
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 090484404

Określenie rodzaju odbieranych
odpadów komunalnych

15.01.01 - Opakowania z papieru i tektury
15.01.02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15.01.03 - Opakowania z drewna
15.01.04 - Opakowania z metali
15.01.05 - Opakowania wielomateriałowe
15.01.06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15.01.07 - Opakowania ze szkła
15.01.09 - Opakowania z tekstyliów
15.01.10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)
16.01.03 - Zużyte opony
17.01.01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17.01.06
17.09.04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03
20.01.01 - Papier i tektura
20.01.02 - Szkło
20.01.08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20.01.10 - Odzież
20.01.11 - Tekstylia
20.01.13* - Rozpuszczalniki
20.01.14* - Kwasy
20.01.15* - Alkalia
20.01.17* - Odczynniki fotograficzne
20.01.19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20.01.21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20.01.23* - Urządzenia zawierające freony
20.01.25 - Oleje i tłuszcze jadalne
20.01.26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20.01.25
20.01.27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20.01.28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20.01.27
20.01.29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20.01.30 - Detergenty inne niż wymienione w 20.01.29
20.01.31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20.01.32 - Leki inne niż wymienione w 20.01.31
20.01.33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16.06.01, 16.06.02 lub 16.06.03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20.01.34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20.01.33
20.01.35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20.01.21 i 20.01.23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20.01.36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20.01.21, 20.01.23 i 20.01.35
20.01.37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20.01.38 - Drewno inne niż wymienione w 20.01.37
20.01.39 - Tworzywa sztuczne
20.01.40 - Metale
20.01.41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20.01.80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20.01.19
20.01.99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20.02.01 - Odpady ulegające biodegradacji
20.02.02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20.02.03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20.03.01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20.03.02 - Odpady z targowisk
20.03.03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20.03.04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20.03.06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20.03.07 - Odpady wielkogabarytowe
20.03.99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Numer rejestrowy

 04/12

Data wpisu

 14 maja 2012 r.

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imięi nazwisko
i adres przedsiebiorcy

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "GENTOR"
Mirosław Tchorzewski
87-152 Łubianki, ul. Zamkowa 26
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 35

Numer identyfikacji podatkowej NIP
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 956-155-52-95

Numer identyfikacyjny REGON
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 871238514

Określenie rodzaju odbieranych
odpadów komunalnych

15.01.01 - Opakowania z papieru i tektury
15.01.02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15.01.03 - Opakowania z drewna
15.01.04 - Opakowania z metali
15.01.05 - Opakowania wielomateriałowe
15.01.06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15.01.07 - Opakowania ze szkła
15.01.09 - Opakowania z tekstyliów
15.01.10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)
15.01.11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
17.01.01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17.01.02 - Gruz ceglany
17.01.03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17.01.06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17.01.80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17.01.82 - Inne niewymienione odpady
17.02.02 - Szkło
17.09.04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20.01.01 - Papier i tektura
20.01.02 - Szkło
20.01.08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20.01.10 - Odzież
20.01.11 - Tekstylia
20.01.13* - Rozpuszczalniki
20.01.14* - Kwasy
20.01.15* - Alkalia
20.01.17* - Odczynniki fotograficzne
20.01.19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20.01.21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20.01.23* - Urządzenia zawierające freony
20.01.25 - Oleje i tłuszcze jadalne
20.01.26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20.01.27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20.01.28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20.01.29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20.01.31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20.01.32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20.01.33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20.01.34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20.01.35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20.01.36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20.01.38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20.01.39 - Tworzywa sztuczne
20.01.40 - Metale
20.01.80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20.01.99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20.02.01 - Odpady ulegające biodegradacji
20.02.02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20.02.03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20.03.01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20.03.02 - Odpady z targowisk
20.03.03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20.03.07 - Odpady wielkogabarytowe
20.03.99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Numer rejestrowy

 05/12 (wpis usuniety)

Data wpisu

27 sierpień 2012 r. wpis
13 listopada 2013 r. usunięcie

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imięi nazwisko
i adres przedsiebiorcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

Numer identyfikacyjny REGON
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

Określenie rodzaju odbieranych
odpadów komunalnych

Numer rejestrowy

 06/12

Data wpisu

 14 wrzesień 2012 r.

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imięi nazwisko
i adres przedsiebiorcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Wodociągowej Sp. z o.o.  w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Kościelna 14
87-700 Aleksandrów Kujawski

Numer identyfikacji podatkowej NIP
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 891-14-96-642

Numer identyfikacyjny REGON
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 911264604

Określenie rodzaju odbieranych
odpadów
komunalnych

20.01.99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)]
20.03.01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Numer rejestrowy

 07/12

Data wpisu

 8 październik 2012 r.

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imięi nazwisko
i adres przedsiebiorcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o.

Numer identyfikacji podatkowej NIP
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 888-020-59-21

Numer identyfikacyjny REGON
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 910041776

Określenie rodzaju odbieranych
odpadów komunalnych

15.01.01 - Opakowania z papieru i tektury
15.01.02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15.01.03 - Opakowania z drewna
15.01.04 - Opakowania z metali
15.01.05 - Opakowania wielomateriałowe
15.01.06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15.01.07 - Opakowania ze szkła
15.02.03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niżwymienione w 15 02 02
17.01.01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17.01.02 - Gruz ceglany
17.01.03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niżwymienione w 17.01.06
17.01.80
- Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17.01.82 - Inne niewymienione odpady
17.02.01 - Drewno
17.02.02 - Szkło
17.02.03 - Tworzywa sztuczne
17.03.80 - Odpadowa papa
17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niżwymienione w 17.05.03
17.06.04
- Materiały izolacyjne inne niżwymienione w 17.06.01 i 17.06.03
17.08.02
- Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niżwymienione w 17.08.01
17.09.04
- Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03
20.01.01
- Papier i tektura
20.01.02 - Szkło
20.01.08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20.01.10 - Odzież
20.01.11 - Tekstylia
20.01.13* - Rozpuszczalniki
20.01.14* - Kwasy
20.01.15* - Alkalia
20.01.17* - Odczynniki fotograficzne
20.01.19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20.01.21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20.01.23* - Urządzenia zawierające freony
20.01.25 - Oleje i tłuszcze jadalne
20.01.26* - Oleje i tłuszcze inne niżwymienione w 20.01.25
20.01.27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20.01.28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niżwymienione w 20.01.27
20.01.29*
- Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20.01.30 - Detergenty inne niżwymienione w 20.01.29
20.01.31*
- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20.01.32 - Leki inne niżwymienione w 20.01.31
20.01.33*
- Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16.06.01, 16.06.02 lub 16.06.03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20.01.34 - Baterie i akumulatory inne niżwymienione w 20.01.33
20.01.35*
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niżwymienione w 20.01.21 i 20.01.23 zawierające niebezpieczne składniki
20.01.36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20.01.21, 20.01.23 i 20.01.35
20.01.37*
- Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20.01.38 - Drewno inne niżwymienione w 20.01.37
20.01.39
- Tworzywa sztuczne
20.01.40 - Metale
20.01.41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20.01.80 - Środki ochrony roślin inne niżwymienione w 20.01.19
20.01.99
- Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20.02.01 - Odpady ulegające biodegradacji
20.02.02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20.02.03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20.03.01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20.03.02 - Odpady z targowisk
20.03.03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20.03.04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20.03.06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20.03.07 - Odpady wielkogabarytowe
20.03.99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Numer rejestrowy

 08/12

Data wpisu

 8 października 2012 r.

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imięi nazwisko
i adres przedsiebiorcy

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
EKOCIECH Sp. z o.o.

Numer identyfikacji podatkowej NIP
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 891-000-24-31

Numer identyfikacyjny REGON
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 910015900

Określenie rodzaju odbieranych
odpadów
komunalnych

15.01.01 - Opakowania z papieru i tektury
15.01.02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15.01.03 - Opakowania z drewna
15.01.04 - Opakowania z metali
15.01.05 - Opakowania wielomateriałowe
15.01.06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15.01.07 - Opakowania ze szkła
15.01.09 - Opakowania z tekstyliów
15.01.10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i
toksyczne)
15.01.11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20.01.01 - Papier i tektura
20.01.02 - Szkło
20.01.08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20.01.10 - Odzież
20.01.11 - Tekstylia
20.01.13* - Rozpuszczalniki
20.01.14* - Kwasy
20.01.15* - Alkalia
20.01.17* - Odczynniki fotograficzne
20.01.19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20.01.21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20.01.23* - Urządzenia zawierające freony
20.01.25 - Oleje i tłuszcze jadalne
20.01.26* - Oleje i tłuszcze inne niżwymienione w 20.01.25
20.01.27*
- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne
20.01.28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niżwymienione w 20.01.27
20.01.29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20.01.30 - Detergenty inne niżwymienione w 20.01.29
20.01.31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20.01.32 - Leki inne niżwymienione w 20.01.31
20.01.33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16.06.01, 16.06.02 lub 16.06.03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20.01.34 - Baterie i akumulatory inne niżwymienione w 20.01.33
20.01.35*
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niżwymienione w 20.01.21 i 20.01.23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20.01.36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20.01.21, 20.01.23 i 20.01.35
20.01.37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20.01.38 - Drewno inne niżwymienione w 20 01 37
20.01.39 - Tworzywa sztuczne
20.01.40 - Metale
20.01.41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20.01.80 - Środki ochrony roślin inne niżwymienione w 20 01 19
20.01.99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20.02.01 - Odpady ulegające biodegradacji
20.02.02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20.02.03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20.03.01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20.03.02 - Odpady z targowisk
20.03.03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20.03.04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20.03.06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20.03.07 - Odpady wielkogabarytowe
20.03.99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Numer rejestrowy

 09/12

Data wpisu

 13 listopada 2012 r.

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imięi nazwisko
i adres przedsiebiorcy

PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
EKOSKŁAD Sp z o.o.
ul. Polna 87, 87-710 Służewo

Numer identyfikacji podatkowej NIP
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 891-13-79-528

Numer identyfikacyjny REGON
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 910329589

Określenie rodzaju odbieranych
odpadów
komunalnych

15.01.01 - Opakowania z papieru i tektury
15.01.02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15.01.03 - Opakowania z drewna
15.01.04 - Opakowania z metali
15.01.05 - Opakowania wielomateriałowe
15.01.06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15.01.07 - Opakowania ze szkła
15.01.09 - Opakowania z tekstyliów
16.01.03 - Zużyte opony
16.02.14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16.02.09
do 16.02.13
17.02.01 - Drewno
17.02.02 - Szkło
19.12.01 - Papier i tektura
19.12.02 - Metale żelazne
19.12.03 - Metale nieżelazne
19.12.04 - Tworzywa sztuczne i guma
19.12.05 - Szkło
19.12.07 - Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19.12.08 - Tekstylia
19.12.09 - Minerały (np. piasek, kamienie)
19.12.10 - Odpady palne (paliwo alternatywne)
19.12.12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19.12.11
20.01.01 - Papier i tektura
20.01.02 - Szkło
20.01.08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20.01.10 - Odzież
20.01.11 - Tekstylia
20.01.38 - Drewno inne niż wymienione w 20.01.37
20.01.39 - Tworzywa sztuczne
20.01.40 - Metale
20.01.99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20.02.01 - Odpady ulegające biodegradacji
20.02.03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20.03.01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20.03.02 - Odpady z targowisk
20.03.03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20.03.04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20.03.06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20.03.07 - Odpady wielkogabarytowe
20.03.99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Numer rejestrowy

 10/13

Data wpisu

 12 grudnia 2013 r.

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imięi nazwisko
i adres przedsiebiorcy

KOWALSKI ADAM PHU ADAM-POL
UL. PSZCZELA 3/141
09-400 PŁOCK

Numer identyfikacji podatkowej NIP
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 774-153-47-44

Numer identyfikacyjny REGON
(o ile przedsiebiorca taki posiada)

 146379265

Określenie rodzaju odbieranych
odpadów
komunalnych

20.01.10 - Odzież
20.01.11 - Tekstylia

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

     Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny REGON (o ile przedsiębiorca taki numer posiada),
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006 r. ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
  „Oświadczam, że:
  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012 r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

ilustracja:: D O K U M E N T Y   D O   P O B R A N I A ::


  
Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości

 PDF ilustracja

37,2 kB

 2.

Oświadczenie

 PDF ilustracja

34,9 kB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS