Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego:

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Aleksandrowie Kujawskim jest organem utworzonym przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ...

Rada jest organem konsultacyjno - opiniodawczym, w której skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
 
Główny celem Rady będzie wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian w społecznościach lokalnych, efektywnym wykorzystywaniu zasobów i potencjału społeczności, a także coraz szersze włączanie w kreowanie polityk publicznych, jak i realizację zadań ze sfery pożytku publicznego. Rada stawia sobie zadanie bycia ciałem dialogu, wymiany informacji i doświadczeń, a także pośrednikiem w zdobywaniu wiedzy i informacji potrzebnych do optymalnego funkcjonowania organizacji i współpracy organizacji z administracją samorządową.
 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami, w tym programów współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Kadencja Rady trwa 2 lata.

Rada składa się z dziesięciu członków, w tym:
1) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim, wskazanych przez Radę Powiatu;
2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim, wskazanych przez Zarząd Powiatu;
3) pięciu wybranych przedstawicieli organizacji prowadzących działalność statutową na terenie powiatu aleksandrowskiego.
Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Protokoły z posiedzeń Rady publikowane są w dziale: Posiedzenia Rady Praca członków w Radzie ma charakter społeczny. Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewnia Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

Tryb powoływania członków Rady oraz organizację i tryb działania Rady określa Organizację, tryb oraz zakres działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Aleksandrowie Kujawskim określa uchwała nr III/58/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji zwana dalej „Radą” została powołana uchwałą nr 41/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Aleksandrowie Kujawskim.

kontakt : prppaleksandrow@gmail.com

Źródło informacji Starostwo Powiatowe  Aleksandrów Kujawski

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS