Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Poddziałanie 9.1.2 PO KL Uczeń na 6:

"Uczeń na 6 w Powiecie Aleksandrowskim - II Edycja"

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel projektu:

  • Dążenie do wyrównywania różnic pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi pod względem dostepności do edukacji
  • Wzrost dostępności do zajęć pozalekcyjnych i pozaprogramowych na terenie powiatu aleksandrowskiego
  • Podtrzymanie równowagi uczestnictwa dziewcząt i chłopców w zajęciach uznawanych za typowe dla jednej z płci

CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ


ilustracja


Projekt ”Uczeń na 6” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


"Uczeń na 6 w Powiecie Aleksandrowskim"

        W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych został opracowany projekt pn. "Uczeń na 6 w Powiecie Aleksandrowskim", którego projektodawcą i liderem jest Gmina Aleksandrów Kujawski. Partnerami projektu są gminy miejskie i wiejskie Powiatu aleksandrowskiego.

Celem głownym projektu jest dążenie do wyrównania równic pomiędzy obszarami wiejskimi, a miejskimi pod względem dostępności do edukacji oraz zwiększenie uczestnictwa dziewcząt i chłopców z zajęciach uznawanych za typowe dla jednej z tych płci. Osiągnięcie zakładanego celu będzie możliwe poprzez realizowanie celów szczegółowych, którymi są:

  • zwiększenie dostępności do zajęć pozalekcyjnych i pozaprogramowych na terenach powiatu aleksandrowskiego
  • zwiększenie uczestnictwa dziewcząt i chłopców w zajęciach uznawanych za typowo dla jednej z tych płci
  • zmniejszenie różnic zdawalności egzaminów pomiędzy dziewczętami, a chłopcami.

        Realizowane zajęcia w ramach projektu dostępne będą w równym stopniu dla dziewcząt i chłopców, w tym dziewcząt i chłopców o różnym stopniu sprawności oraz pochodzących z różnych środowisk (miejsce zamieszkania, status społeczno - ekonomiczny).

        Projekt jest zgodny z Planem działania dla Priorytetu IX na lata 2007-2013 POKL oraz z celem SzOP POKL, gdyż cel projektu bezpośrednio nawiązuje do celu działania 9.1.2.
Realizacja celu projektu wpisuje się w ramy Planu Rozwoju Lokalnego(GAK) na lata 2008-2013 oraz Strategii Rozwoju GAK na lata 2008-2020, gdzie w dokumentach tych jako cele operacyjne wskazuje się potrzebę zapewnienia szerokiej oferty edukacyjnej dla mieszkańców gminy. Jednocześnie wpisując się w ramy powyższych dokumentów, projekt wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2020.


CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ

ilustracja


Projekt ”Uczeń na 6” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS